strona domowa
strona domowa
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.
piątek, 25 lutego 2011 20:37

 

Zaproszenie
do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Pruchnika na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Pruchnik, do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert wsparcia realizacji zadań publicznych w 2011 roku.

 

Ogólne zasady udziału w pracach komisji konkursowej

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i prowadzą działalność na terenie Gminy Pruchnik, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
  • korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
    przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do zadań komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

Komisja konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Burmistrza Pruchnika.

Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym imiennie poinformowane.

Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik do zaproszenia.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 4 marca 2011 r. do Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Pruchniku, pod adres: ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik - z dopiskiem: Zgłoszenie do komisji konkursowej. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

-> Pobierz formularz zgłoszenia

 

  Wejscia: 1576