strona domowa
strona domowa
Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik.
wtorek, 23 października 2012 20:49

 

Urząd Miejski w Pruchniku jest w trakcie przygotowywania wniosków o dotację ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi około 85% kwalifikowanych kosztów, pozostałe 15 % będą pokryte z Budżetu Gminy.

 

W związku z powyższym informuje się, że sporządzona zostanie lista osób, które planują w 2013 r. usunięcie wyrobów azbestowych z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pruchnik.

Dofinansowanie będzie obejmować demontaż wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego oraz jego składowanie na specjalnie przeznaczonych do tego celu składowiskach.

UWAGA !!!
DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM I WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO.
ZGODNIE Z ART. 30 UST. 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY Dz. U. Z 2010 R. Nr 243, POZ. 1623 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ) WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WYMAGA STOSOWNEGO ZGŁOSZENIA W WYDZIALE ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA  STAROSTWA POWIATOWEGO W JAROSŁAWIU.

Zainteresowane osoby, które posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, które chciałyby usunąć je , korzystając z dotacji na ten cel, mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie do 15.11.2012 r.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Pruchnik pok. 18 oraz na stronie internetowej Gminy Pruchnik.

Liczba wniosków zrealizowanych w 2013 roku jest ograniczona i zależna od wysokości kwoty uzyskanej dotacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój nr. 18  Tel 16 623 61 28

 

Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik -> POBIERZ

Druk wniosku o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu -> POBIERZ

 

  Wejscia: 1803