strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 25 października 2012 20:14

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 31 października 2012 r. (środa) o godz. 1100 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XVIII Sesji,
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej,
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok,
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik”,
  4. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  5. podatku od nieruchomości,
  6. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  7. przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruchnik niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne,
  8. ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  9. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  10. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  11. ustalenia taryfy za wodę i ścieki,
  12. w sprawie podziału Gminy Pruchnika na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  13. dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
  14. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 7. Interpelacje i wolne wnioski,
 8. wręczenie nagród Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 9. Sprawy różne,
 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

  Wejscia: 1920