strona domowa
strona domowa
Przedłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik.
czwartek, 08 listopada 2012 07:35

 

Urząd Gminy Pruchnik jest w trakcie przygotowywania wniosków o dotację ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym informuje się, że sporządzona zostanie lista osób, które planują w 2013 r. usunięcie wyrobów azbestowych z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pruchnik.

 

Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z usuwaniem, transportem oraz składowaniem wyrobów azbestowych.

UWAGA !!!

DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM I WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO.

ZGODNIE Z ART. 30 UST. 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY Dz. U. Z 2010 R. Nr 243, POZ. 1623 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WYMAGA STOSOWNEGO ZGŁOSZENIA W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  STAROSTWA POWIATOWEGO W JAROSŁAWIU.

Zainteresowane osoby, które posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, które chciałyby usunąć je , korzystając z dotacji na ten cel, mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Pruchniku. Termin składania wniosków został przedłużony do 30 listopada 2012 r.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Pruchnik pok. 18 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Liczba wniosków zrealizowanych w 2013 roku jest ograniczona i zależna od wysokości kwoty uzyskanej dotacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można zasięgnąć w  Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój nr. 18 Tel (16) 623 61 28

 

Druk wniosku o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu  ->  Pobierz

Zgoda właścicieli nieruchomości  ->  Pobierz

 

  Wejscia: 1608