strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 17 stycznia 2013 17:41

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że dniu 29 stycznia 2013 r. (wtorek) o godz. 1200 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXI Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2013 rok, w tym:
   • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   • odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
   • odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
   • opinia Burmistrza na temat projektu uchwały budżetowej,
   • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   • głosowanie nad uchwałą budżetową,
  2. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik,
  3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.
  4. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: ”Czas na aktywność w Gminie Pruchnik”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  5. w sprawie podziału gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

  Wejscia: 1835