strona domowa
strona domowa

Obowiązki mieszkańców (właścicieli nieruchomości lub gospodarstw)

 

  1. W terminie do dnia  do dnia 28 lutego 2013 r.  każdy właściciel nieruchomości (także użytkownik, najemca lub osoba zamieszkująca na podstawie innego tytułu prawnego) zobowiązany będzie do złożenia deklaracji, w której wyliczona będzie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – druki deklaracji zostaną dostarczone mieszkańcom, mogą być również pobrane ze strony internetowej gminy Pruchnik. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w w/w terminie lub po zweryfikowaniu okaże się, że dane w niej zawarte będą niezgodne z prawdą, Burmistrz Pruchnika wyda stosowną decyzję.
  2. Raz na kwartał tj.w terminie do : 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipieca i 10 października właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany będzie do uiszczania na konto gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Brak należnej wpłaty stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca  1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r., poz. 1954 z późn. zm.).

 

      Wejscia: 2300