strona domowa
strona domowa

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

1. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych (dotyczy także najemców, lokatorów oraz osób zamieszkujących daną nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego).

2. Termin złożenia deklaracji:
•    14 dni od powstania okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie lub zmianę wysokości opłaty (np. zamieszkanie, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana ilości osób zamieszkałych, zmiana sposobu zbierania odpadów)


3. Sposób wypełniania deklaracji:
W części A, B, C,  znakiem X zaznaczamy właściwy kwadrat oraz wypełniamy poszczególne pola.
W przypadku kilku współwłaścicieli podajemy wszystkich, oraz wszyscy współwłaściciele podpisują deklarację.
W części D wpisujemy:
•    poz. 22 – liczbę mieszkańców zamieszkałych,
•    poz. 23 – miesięczna stawka opłaty od mieszkańca (jeżeli w poz. 21 zaznaczymy kwadrat 1 – 6,5 zł   , jeżeli kwadrat 2 – 13 zł 
•    poz. 24 – wpisujemy wysokość miesięcznej opłaty od danej nieruchomości zamieszkałej (mnożymy liczbę z poz. 22 przez liczbę z pozycji 23),
•    poz. 25 – zaznaczamy znakiem X czy nieruchomość jest wyposażona w kompostownik. Jeżeli zaznaczymy kwadrat 1- odpady biodegradowalne w tym odpady zielone możemy zagospodarować we własnym zakresie. Jeżeli zaznaczymy kwadrat 2 – odpady biodegradowalne w tym odpady zielone zbieramy w odpowiednim urządzeniu (worek) i przekazujemy do odebrania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 623 61 26.
Informacje zawarte w deklaracji będą weryfikowane zarówno pod względem osób zamieszkałych, pod względem segregowania odpadów jak również obowiązku złożenia deklaracji.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.).

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

1. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?
Wszyscy właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu, a także osoby władające nieruchomością położoną na terenie Gminy Pruchnik na której powstają odpady komunalne
2. Termin złożenia deklaracji:
•    Właściciel nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości.

3. Sposób wypełniania deklaracji:
W części 1, 2, 3, 4, 5 znakiem X zaznaczamy właściwy kwadrat oraz wypełniamy poszczególne pola.
W części 6 wpisujemy :
•    poz. B – liczbę pojemników na odpady komunalne, zgodnie ze wskazanym pojemnikiem z części 4,
•    poz. C – miesięczna stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne zgodne z Uchwałą nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 lutego 2017r. (jeżeli w części 5 zaznaczymy kwadrat selektywny to stawki za zbieranie i odbieranie odpadów za pojemnik wynoszą:
- o pojemności 120 litrów  - w wysokości 21,00 zł
- o pojemności 240 litrów  - w wysokości 41,00 zł
- o pojemności 1100 litrów  - w wysokości 280,00 zł, jeżeli w części 5 zaznaczymy kwadrat nieselektywny to stawki za zbieranie i odbieranie odpadów za pojemnik wynoszą:
- o pojemności 120 litrów  - w wysokości 22,00 zł
- o pojemności 240 litrów  - w wysokości 42,00 zł
- o pojemności 1100 litrów  - w wysokości 290,00 zł
•    poz. D – wpisujemy wysokość miesięcznej opłaty (należy pomnożyć liczbę z poz. B przez liczbę z poz. C), następnie sumujemy zawartość  kolumny D oraz wpisujemy niżej  tabeli mnożąc zawartość z kolumny    D razy 3 miesiące.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 623 61 26.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.).

 

Pobierz Deklaracje.


  • Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe
  • Objaśnienia do wypełnienie deklaracji - nieruchomości zamieszkałe


  • Deklaracja - nieruchomości niezamieszkałe

 


  • Objaśnienia do wypełnienie deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe

  Wejscia: 2484