strona domowa
strona domowa
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

839 368,66 zł, w tym nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa, tablice informacyjne i pamiątkowe

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP 2007-2013* - 625 484,86 zł
  • środki własne Gminy Pruchnik – 213 883,80 zł

Termin  realizacji zadania**

08.2012 – 06.2014

Wykonawca***

Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego:

  1. Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica– budynek administracyjno warsztatowy, remiza w Rozborzu Okrągłym (przetarg IZ 271/13/2013)
  2. F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik – remiza w Jodłowce Parcelacji i Rzeplinie (przetarg IZ 271/13/2013
  3. nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe STROBUD mgr Adam Strojny Ul. Wojska Polskiego 1 37-600 Lubaczów (przetarg IZ 271/15/2013
  4. Biznes Polska Roland Jakubowski ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów (art. 4 pkt 8 UPZP) – tablice informacyjne
  5. Tablitek Pro Marcin Żela ul. Żółkiewskiego 7a/3, 35-203 Rzeszów (art. 4 pkt.8 UPZP) – tablice pamiątkowe

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce RPO 2007-2013
** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno - finansowego z Urzędem Marszałkowskim
*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013 lub zamówienia publiczne/rozeznanie cenowe/2013

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

30.08.2012 Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, instalacja gazowa, montaż instalacji solarnej w budynku administracyjno-warsztatowym oraz modernizację kotłowni, instalacja c.o.

31.08. - 29.10.2012 przeprowadzenie przez UMWP oceny formalnej wniosku,

05.12.2012 złożenie wyjaśnień na żądanie UMWP odnośnie oddziaływania projektu na środowisko, w tym w kwestii ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów

17.01. - 24.01.2013 przeprowadzenie przez UMWP oceny merytorycznej wniosku.

08.02.2013 zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach działania 2.2 RPO WP. Projekt Gminy Pruchnik znajduj się na 20 miejscu pośród 122 ocenionych wniosków w zakresie termomodernizacji.

19.02.2013 zakończenie oceny strategicznej wniosków złożonych w ramach działania 2.2 RPO WP. Pełna lista ocenionych wniosków czytaj...

14.05.2013 podpisanie umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gmina Pruchnik na realizację zadania.

10.06.2013 – 24.07.2013 ogłoszenie przetargu na roboty termomodernizacyjne, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17.06.2013 – 24.07.2013 ogłoszenie przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości : Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły,  otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

31.07.-21.08.2013 podpisanie umów z Wykonawcami robót termomodernizacyjnych i z inspektorem nadzoru., zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej, podpisanie umowy z firmą Biznes Polska, odbiór tablic

02.08.2013 przekazanie placu budowy Wykonawcom

13.08. 13.09.2013 przedłożenie w Urzędzie Marszałkowskim: wniosku o płatność (refundacji części poniesionych kosztów w 2012r.), dokumentów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacja powyższego zadania na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji technicznej. Otrzymanie z UM informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność.

30.10. 31.10.2013 podpisanie aneksu do umowy podstawowej zawartej z UM w związku z aktualizacją kwot poprzetargowych, złożenie wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu

28.11.31.12.2013 odbiór robót dociepleniowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej od Wykonawców, złożenie wniosków o płatność do UM, UM wyraża zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu., Gmina Pruchnik przedkłada uaktualniony (po zatwierdzonych zmianach) wniosek o dofinansowanie

10.01. 17.02.2014 Otrzymanie z UM informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosków o płatność złożonych w 2013 roku i br, podpisanie aneksu nr 2 do umowy podstawowej.

20.02.24.03.2014 zgłoszenie zakończenia robót częściowych i końcowych na budynku świetlicy wiejskiej w Rzeplinie, Rozborzu Okrągłym, Jodłówce Parcelacji, odbiór końcowy robót budowlanych dotyczący w/w świetlic wiejskich, przedłożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku o płatność pośrednią.

23.04. – 05.06.2014 Przedkładanie w Urzędzie Marszałkowskim kolejnych wniosków o płatność pośrednią,  zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych, podpisanie umowy z firmą Tablitek Pro Marcin Iżela na wykonanie tablic promocyjnych i ich odbiór, wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o podpisanie aneksu do umowy w związku, min. ze zmianą wydatku „promocja projektu”, w Pruchniku. Odbiór końcowy robót instalacyjnych na budynku administracyjno-warsztatowym, w tym modernizacja kotłowni wraz z instalacją solarną, modernizacja instalacji c.o.

 

  Wejscia: 5715