strona domowa
strona domowa
Remont dróg gminnych w Rozborzu Długim k/ Domu Strażaka 0+000 – 0+780 oraz na działce nr 786 (poscaleniowa) 0+000 – 0+100

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

81 176,56 PLN

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

30.07.2012 - 31.12.2012

Wykonawca**

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn, Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IZ271/21/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do jego finansowego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012/SIWZ

  Wejscia: 6609