strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 18 marca 2013 19:11

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że dniu 21 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 1200 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  • zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1778 R Pruchnik - Kramarzówka – budowa chodnika.
  • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pruchnik, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  • wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości w Pruchniku, stanowiące pozostałości dawnego zamku w Pruchniku.
  • dokonania zamiany gruntu w Kramarzówce.
  • wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
  • w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych szóstej i kolejnych osób zamieszkujących daną nieruchomość.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

  Wejscia: 1649