strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 23 kwietnia 2013 18:11

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 900 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXIII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok,
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  3. udzielania dotacji na pace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  4. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w dziedzinach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
  5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Pruchnika zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z przeznaczeniem na projekt pn.„Czas na aktywność w gminie Pruchnik”,
  6. uchylenia uchwały własnej
  7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  8. przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Rozborzu Długim do sprzedaży,
  9. przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku do sprzedaży,
  10. przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce do sprzedaży,
  11. dokonania zamiany gruntu,
  12. nieodpłatnego przyjęcia na Gminę Pruchnik gruntu od Gminy Roźwienica położonego w Pruchniku.
  13. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1410