strona domowa
strona domowa
Publikacje kazań księdza Aleksandra Pawłowskiego i renowacja (remont) jego pomnika

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

30 254,51 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - 19 654,96 zł,

  • środki własne Gminy Pruchnik - 10 599,55 zł

Termin
realizacji
zadania **

08.02.2013 - 09.2014

Wykonawca

  1. Zakład Stolarski Mieczysław Kucab Jodłówka 116, 37-560 Pruchnik (Renowacja pomnika–przetarg nr IZ 271/22/2013***)

  2. Zamówienia pozostałych elementów projektu (druk folderów, książek, zakup banerów, stojaków do prezentacji zdjęć itp. udzielono zgodnie z UPZP (rozeznanie cenowe rynku)

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

** termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia złożenia wniosku do LGD do planowanego jego rozliczenia merytoryczno - finansowego

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

08.02.2013 roku - Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Jarosławiu wniosek o dofinansowanie zadania „Publikacje kazań księdza Aleksandra Pawłowskiego i renowacja (remont) jego pomnika”.

Zadanie obejmuje:

  • opracowanie książkowego zbioru kazań i nauk pt. „Ksiądz Aleksander Pawłowski (29.06.1865 - 27.02.1932) Proboszcz Jodłowiecki. Miejsce – Życie – Dzieło”,
  • sympozjum naukowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce - „Ks. Aleksander Pawłowski, Jodłowski proboszcz 1899 – 1932. Miejsce – Osoba – Dzieło”,
  • renowację (remont) płyty pomnika, postumentu, ławeczki do kontemplacji, ogrodzenia i chodnika przy pomniku Księdza.

18.02.2013 – 14.03.2013 roku - Rada LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, oceniała złożone wnioski w ramach działania Małe projekty, w/w wniosek został wybrany do dofinansowania.

29.06.2013 roku - sympozjum naukowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.

Organizatorzy: Gmina Pruchnik, Stowarzyszenie „Tradycja i Rozwój” w Świebodnej, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Pocieszenia w Jodłówce, ks. dr hab. Wacław Siwak, Patronat honorowy: J.E. ks. abp. Józef Michalik – Metropolita przemyski, mgr inż. Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika. Przeczytaj o tym ...

25.07.2013 – 17.09.2013 roku - przygotowanie dokumentacji ofertowej na druk w formie książki materiałów z sympozjum, wybór Wykonawcy, podpisanie z nim umowy i odbiór książek,

10.09.2013 – 27.09.2013 roku - przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie renowacji pomnika, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

03.10.2013 – 07.10.2013 roku - podpisanie umowy z Wykonawcą i przekazanie placu budowy

19.11.2013 roku - odbiór końcowy robót renowacyjnych

06.12.2013 roku - przekazanie dokumentacji przetargowej dotyczącej renowacji pomnika do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 


  Wejscia: 6037