strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 17 czerwca 2013 06:12

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 1200 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXIV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pruchnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.
 6. Przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2012 rok.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2012 rok.
 8. Dyskusja – przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2012 rok.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2012 rok;
  3. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Pruchniku ulica Parkowa;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik, pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok;
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik;
  7. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2007-2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Hawłowicach i Kramarzówce” oraz upoważnienia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania na to zadanie;
  8. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pruchnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  9. w sprawie zmiany uchwały NR 158/XXI2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  10. w sprawie zmiany uchwały NR 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik
  11. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 11. Interpelacje i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1633