strona domowa
strona domowa
Sposób postępowania podczas pożaru

 

POŻAR -  to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie czworokąta spalania:

 • materiał palny,
 • utleniacz,
 • ciepło,
 • skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki).

Bezpieczeństwo pożarowe przed wystąpieniem zagrożenia:

 • W miarę możliwości wyposaż obiekt w urządzenia zabezpieczające, tj.:
  • detektory tlenku węgla i gazu ziemnego – instaluj je przy piecach gazowych (np.  w przypadku domu w łazience, kuchni, piwnicy),
  • detektory dymu – zadbaj, żeby były słyszalne w każdej części obiektu(jeżeli dom/mieszkanie ma jedną kondygnację należy zainstalować pierwszą (podstawową) czujkę pożarową w korytarzu lub holu pomiędzy sypialnią a pokojem wypoczynkowym),
  • gaśnice proszkowe (typu ABCF) – umieszczaj je w miejscach łatwo dostępnych i znanych wszystkim użytkownikom obiektu.
 • Sprawdzaj regularnie poprawność działania instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych, nie dokonuj samodzielnie ich napraw, jeśli nie masz wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.
 • Nie przeciążaj sieci elektrycznej - nie włączaj zbyt dużej ilości odbiorników - urządzeń do jednego obwodu elektrycznego.
 • Nie używaj benzyny, ropy, nafty oraz innych materiałów łatwopalnych. wewnątrz budynków – przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w odpowiednich pojemnikach lub w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach.
 • Nie używaj otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 • Regularnie sprawdzaj źródła ogrzewania – natychmiast usuwaj wszelkie nieprawidłowości, regularnie kontroluj przewody kominowe, paleniska, piece; w razie potrzeby wezwij kominiarza.
 • Zachowuj ostrożność używając zastępczych źródeł ogrzewania, takich jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyki naftowe, kominki itp.; pamiętaj, grzejniki nie powinny być umieszczone blisko materiałów łatwopalnych.
 • Nie zabijaj okien gwoździami, nie montuj stałych krat w oknach.
 • Nie ustawiaj na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, nie zamykaj drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
 • Nie ograniczaj dostępu do:
  • urządzeń przeciw pożarowych takich jak: hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, gaśnice,
  • wyjść ewakuacyjnych,
  • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
  • głównych zaworów gazu.

Postępowanie w czasie pożaru:

 • W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
  • zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
  • wezwać Straż Pożarną.
 • Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaj:
  • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
  • adres i nazwę obiektu,
  • co się pali, na którym piętrze,
  • czy jest zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
 • Po podaniu informacji nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać:
  • potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
  • dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
 • Próbuj gasić pożar w zarodku, używając wody, gaśnic, koców gaśniczych; nigdy nie gaś wodą urządzeń elektrycznych.
 • Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować!

Pamiętaj:

Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu Straży Pożarnej bezwzględnie podporządkuj się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą!

 • W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, jeżeli nie bierzesz udziału w akcji ratowniczej opuścić strefę zagrożenia; kieruj się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.
 • Nie panikuj, w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.
 • Postaraj się wyłączyć dopływ gazu i energii, nie otwieraj okien! Drzwi zamknij na klamkę –  nie zamykaj ich na zamek.
 • Powiadom, w miarę możliwości, wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia
 • Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni gaś sodą oczyszczoną lub solą kuchenną – jeśli ogień powstał w naczyniu (np. garnku, patelni itp.) ugaś go przykrywając naczynie szczelnie pokrywką.
 • Gdy zapaliło się twoje ubranie – nie biegnij, spowoduje to tylko zwiększenie płomienia – połóż się na ziemi i obracaj/turlaj się do chwili zduszenia ognia.
 • Nie dopuść do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z obiektu.
 • Opuszczając obiekt/mieszkanie zabierz ze sobą wszystkie osoby / domowników (pomóż zwłaszcza dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym) oraz (jeśli masz czas) najważniejsze dokumenty i leki, które przyjmujesz.
 • W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
  • dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
  • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
  • zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.
 • Jeżeli zachodzi konieczność ewakuować mienie w pierwszej kolejności ewakuuje się:
  • pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
  • pomieszczenia sąsiednie (w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów po pożarowych (dymu),
  • pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.

Pamiętaj:

Osoby ewakuowane muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.

 • W przypadku odcięcia drogi wyjścia z  obiektu/mieszkania udaj się do pomieszczenia posiadającego okno lub balkon usytuowanego jak najdalej od pożaru. Zabierz ze sobą, jeśli to możliwe, mokry koc; zamknij za sobą drzwi do innych pomieszczeń (nie zamykaj ich na klucz); wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu wymachując jasną tkaniną, np. białym prześcieradłem. W przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia połóż się na balkonie albo pod oknem i szczelnie okryj się kocem (lub innym okryciem).
 • Gdy obudzi cię sygnał pożaru (np. dźwięk czujnika dymu) obudź pozostałych domowników – szczególnie dzieci; zbadaj drzwi zanim je otworzysz – jeżeli drzwi są zimne, wyjdź zachowując ostrożność.
 • Dym i gorące powietrze unoszą się do góry – czystsze i chłodniejsze powietrze jest na dole! – przemieszczaj się więc przy podłodze.
 • Zakryj usta i nos gęstą, zmoczoną w wodzie tkaniną.
 • Osłoń się, w miarę możliwości, czymś trudno zapalnym.
 • Poruszaj się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.
 • Jeżeli drzwi są gorące, uciekaj, jeśli możesz przez okno.

Postępowanie po pożarze:

 • Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby nie stwierdzą, że jest on bezpieczny.
 • Nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze (nie podłączaj żadnych urządzeń elektrycznych) przed sprawdzeniem instalacji przez elektryka.
 • Jeśli został wyłączony główny zawór gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku, przed ponownym włączeniem go wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu lub pogotowie gazowe.
 • Zachowaj czujność i uwagę, gdyż elementy konstrukcyjne budynku po pożarze mogą być osłabione i mogą wymagać naprawy.
 • Przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów wezwij agenta ubezpieczeniowego, jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela.
 • Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni – dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki; pamiętaj, nie wolno ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
 • Jeżeli inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że budynek po pożarze jest niebezpieczny należy go opuścić:
  • powiadom Policję o konieczności opuszczenia domu – poproś, aby wzięła twój dom i pozostawione mienie pod opiekę,
  • zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze).


Schemat nr 1 przedstawia oznaczenie kierunku ewakuacji oraz podstawowych oznaczeń przeciwpożarowych.Obraz nr 1 przedstawia podstawowe oznaczenia przeciw pożarowe.

 

Informacje opracowane na podstawie „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych” Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w konsultacji z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Komenda Stołeczna Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwową Agencją Atomistyki, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ, Stowarzyszeniem Warszawska Grupa Wysokościowa oraz zaczerpnięte z:

 • http://www.straz.gov.pl/page/index.php
 • http://www.msw.gov.pl/portal/pl/109/242/Ogolne_zasady.html
 • http://www.podkarpacie.straz.pl/oparzenia.html

 

  Wejscia: 2643