strona domowa
strona domowa
Dofinansowanie zakupu podręczników Program „Wyprawka szkolna” - rok szkolny 2013/2014
środa, 14 sierpnia 2013 21:25

 

W dniu 12 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła:

 • uchwałę Nr 125/2013 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna"
 • rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych,(Dz. U. z 2013 r. poz. 818).

W roku 2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/14 edukację szkolną w klasach I-III i V szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym , liceum plastycznym i technikum.

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nieobjęci kryterium dochodowym.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.

W tym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy:

 • zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu, rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
 • w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182, z późn. zm.),
 • dofinansowanie będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tylko w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dotyczy uczniów z przekroczeniem kryterium dochodowego 456 zł ( do 5% ogólnej liczby uczniów).

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

 • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, - do kwoty 225 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych* klas I-III szkoły podstawowej oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podst. i gimnazjum - do kwoty 225 zł
 • dla uczniów klas V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych* klas IV-VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych*, gimnazjum - do kwoty 350 zł
 • dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych* zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
 • dla uczniów klasy II liceum ogólnokształcącego i technikum - do kwoty 445 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych* liceum ogólnokształcącego i technikum - do kwoty 445 zł

* rodzaj niepełnosprawności i warunki ubiegania się o dofinansowanie dla ucznia niepełnosprawnego określa szczegółowo rozporządzenie

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o wysokości dochodów z m-ca poprzedzającego m-c składania wniosku,
 • uzasadnienie (w przypadku, gdy dochód w rodzinie przekracza 456 zł netto na jedną osobę),
 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego).

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski można składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 od dnia 26 sierpnia 2013 r . do dnia 05 września 2013.

Formularz wniosku -> Pobierz

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

  Wejscia: 1834