strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

PODATEK LEŚNY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoby właściwe do załatwienia sprawy

 • obsługa osób fizycznych:
  - Olejarz Kazimiera – inspektor
  - mgr Urban Artur – inspektor

 • obsługa osób prawnych:
  - Kielar Anna – inspektor.

I piętro, pok. Nr 26
tel. 16 623 61 19

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku leśnego dla osób fizycznych
 • Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja w sprawie podatku leśnego – od osób prawnych (DL – 1)
 • Informacja o lasach – dla osób fizycznych (IP – 1)
  (deklaracja i informacja dostępna na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój Nr 20)

Opłata

 • Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

 • Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub korektę do złożonej deklaracji
 • Osoby fizyczne składają informację IP – 1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 poz. 201 t.j. z dnia 2017.02.01 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1821)

 • Uchwała Rady Miejskiej w Pruchniku X/73/2015 z dnia 27 października 2015 w sprawie określenia określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego  z 2015 r., poz. 3253), oraz Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku X/73/2015 z dnia 27 października 2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. ogłoszony w Monitorze Polskim z 2018 poz. 1005   w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

 • Stawka podatku leśnego na rok 2019 wynosi 42,2356 zł.

Uwagi

 • Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu lub w kasie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca
 • Osoby fizyczne wpłacają podatek leśny na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych:
  a. I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
  b. II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
  c. III rata płatna do 15 września roku podatkowego
  d. IV rata płatna do 15 listopada roku podatkowego
 • Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy Bank PEKAO w Jarosławiu 81124025711111001044507302, w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub do rąk sołtysa.
 • Zwalnia się od podatku leśnego:
  a. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
  b. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
  c. użytki ekologiczne.

Dokumenty do pobrania

 

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.07.2019 r.
 • 1. Informacja o lasach (IL-1)
 • 1.1. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
 • 1.2. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

 • 1.3. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)
 • 2. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
 • 2.1. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
 • 2.2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
 

 


 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019 r.

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości (DL-1)
  • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach (IP-1)
    Wejscia: 1971