strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
niedziela, 10 listopada 2013 00:00

 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Przedszkola Samorządowego w Pruchniku odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.
Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad z XXIX Sesji.
4.    Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.    Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pruchnik za rok szkolny 2012/2013.
6.    Wręczenie nagród Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
7.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8.    Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok,
2)    w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok,
3)    w sprawie  podatku od nieruchomości,
4)    w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
5)    w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na  terenie Gminy Pruchnik na 2014 r.
6)    w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminy Pruchnik do sprzedaży,
7)    w sprawie nabycia nieodpłatnego nieruchomości – drogi dojazdowej w Rozborzu Długim,
8)    w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik,
9)    w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego: w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
10)    w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu energii elektrycznej,
11)    w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok,
12)    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony obiektów sportowych na rzecz klubów sportowych na cele sportowe, organizację zawodów i prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie sportu.

9.    Interpelacje i wolne wnioski.
10.    Sprawy różne.
11.    Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

  Wejscia: 1714