strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku.
wtorek, 19 kwietnia 2011 19:28

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 1200 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Porządek obrad VI Sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z V Sesji.

 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2011r.,

  2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,

  3. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole na terenie Gminy Pruchnik,

  4. w sprawie zmiany Uchwały nr 204/XXVII/05 z 29 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

  5. w sprawie udzielenie dotacji na ochronę zabytków,

  6. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Świebodna na lata 2011-2018,

  7. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014,

  8. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 7. Interpelacje i wolne wnioski.

  Sprawozdanie za rok 2010 ze współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  Przedstawienie referatu na temat transplantologii przez Panią Bogumiłę Hołowacz.

 8. Sprawy różne.

 9. Zakończenie sesji.


Władysław Flak                    
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchnik

  Wejscia: 1878