strona domowa
strona domowa
środa, 22 stycznia 2014 10:19

OGŁOSZENIE

W związku z nastaniem okresu zimowego i znacznie utrudnionej komunikacji, zarówno samochodowej jak i pieszej przypomina się mieszkańcom oraz zarządcom nieruchomości usytuowanych wzdłuż chodników o konieczności usuwania śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń z przyległych do nieruchomości chodników oraz likwidowania śliskości.
Obowiązek powyższy wynika wprost z zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik, przyjętego uchwałą nr 159/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku.

Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków jest zagrożone karą grzywny, jak również może być podstawą cywilnoprawnych roszczeń.

 


Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 783