strona domowa
strona domowa
Kolejne wnioski z terenu gminy Pruchnik kwalifikują się do dofinansowania z UE
czwartek, 23 stycznia 2014 00:00

W dniu 16 i 17 stycznia 2014 roku w biurze LGD Stowarzyszenia „Z tradycją w nowoczesność” odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania, która oceniła złożone wnioski w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

  • Małe projekty
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wszystkie wnioski złożone z terenu gminy Pruchnik kwalifikują się do dofinansowania:

  1. „Rewitalizacja parku w Pruchniku” – kwota dofinansowania 38000,00 zł, złożony przez Gminę Pruchnik,
  2. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Hawłowicach” – kwota dofinansowania 100000,00 zł, złożony przez Gminę Pruchnik,
  3. „Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku” – kwota dofinansowania 68000,00 zł, złożony przez Gminę Pruchnik,
  4. „Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżki pieszej „Wąwóz Delos” wraz z wykonaniem obiektów małej architektury dla potrzeb infrastruktury turystycznej w Pruchniku”– kwota dofinansowania 24 960,00 zł, złożony przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku,
  5. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w Pruchniku” - kwota dofinansowania 19 380,32 zł, złożony przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku,
  6. „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród..." zorganizowanie uroczystości ważnych dla naszej "Małej Ojczyzny" związanych z kultem Matki Bożej Pocieszenia, trzeciej rocznicy posadzenia "Dębu Pamięci" oraz 75-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej”– kwota dofinansowania 23762,24 zł, złożony przez Stowarzyszenie „Tradycja i Rozwój” w Świebodnej,

Listy wszystkich złożonych wniosków z terenu LGD: gminy Pawłosiów, Chłopice, Kańczuga, Roźwienica, Pruchnik można pobrać powyżej lub ze strony http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl
W dniu 3 lutego 2014 roku odbędzie się posiedzenie Rady LGD celem ustalenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR i rozpatrzenie ewentualnych odwołań Beneficjentów od oceny ich wniosków.
Projekty zostaną przekazane przez Biuro LGD do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

  Wejscia: 1337