strona domowa
strona domowa
Zakup wiaty turystycznej i wyposażenia sportowo – rekreacyjnego na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruchniku

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

42 423,93 zł,

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Małe projekty* – 25 000,00 zł,

  • środki własne Gminy – 17 423,93 zł.

Termin
realizacji
zadania **

07.02.2013 - 30.09.2014

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” J. Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław (zapytanie ofertowe)***

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

** termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia złożenia wniosku do LGD do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych będzie można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/rozeznanie cenowe

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

07.02. - 22.03.2013 Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie w/w zadania, wniosek został wybrany do dofinansowania przez Radę LGD i przekazany do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

07.01. - 14.01.2014 przeprowadzenie rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, celem wyłonienia Wykonawcy zadania, podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Apis” J. Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę przy kryterium cena 100%. Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmuje zakup: wiaty turystycznej, zestawów zabawowych i zręcznościowych, huśtawek itp. przedłożenie kompletnej dokumentacji z rozeznania rynku do weryfikacji przez Samorząd Województwa,

03.02. - 15.05.2014 podpisanie umowy na w/w zadanie pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik, odbiór końcowy zadania, przedłożenie wniosku o płatność, przekazanie przez Urząd Marszałkowski zlecenia płatności do ARMiR

 

 

  Wejscia: 7003