strona domowa
strona domowa
BUDŻET UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE
piątek, 31 stycznia 2014 22:07

Rada Miejska w Pruchniku w dniu 30 stycznia 2014 r. jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2014 rok. Tegoroczny budżet zakłada łączą kwotę dochodów w wysokości ponad 30,8 mln zł, z czego dochody bieżące wynoszą 26,9 mln zł, a dochody majątkowe – 3,9 mln zł.

„Nasz budżet jest budżetem proinwestycyjnym, nastawionym na wykorzystanie tych ostatnich środków unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013. Jest w nim za mało środków na bieżącą działalność, na pewno będą dyrektorzy czy kierownicy jednostek podległych mieć o to trochę pretensji, ale postawiliśmy na to, żeby nie zadłużać gminy, a wykorzystać wszystko co się da i dlatego też jest taka sytuacja w budżecie.

W naszym proinwestycyjnym budżecie zakładamy, że w roku bieżącym wydamy 5 423 312 zł na inwestycje. To duża kwota, jak na nasz mały budżet gminny, z tego zakładamy, że 3 919 383 zł pozyskamy z funduszy unijnych, a więc ok. sześćdziesięciu kilku procent zakładamy środków zewnętrznych” -mówił Pan Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika.

Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku i wyniku tego jednogłośnie przyjęty.

Wśród inwestycji strategicznych zdaniem Pana Burmistrza znalazły się takie zadania jak:

  • dokumentacja na kanalizację
  • wodociąg wody surowej w Hawłowicach.

Pan Burmistrz w opinii o projekcie zwrócił uwagę, że niepokojącym zjawiskiem jest sprawa spadku subwencji, szczególnie subwencji oświatowej, maleje liczba dzieci i maleje subwencja, w związku z czym wzrastają opłaty.

Wśród planowanych inwestycji są m.in.:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
rozbudowa ujęcia wody wHawłowicach
budowa wieży widokowej
budowa targowiska w Pruchniku
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
rozbudowa świetlicy wiejskiej w Hawłowicach
realizacja projektu PSeAP
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy w Kramarzówce
dokończenie parkingu przy stadionie sportowym w Pruchniku
kanalizacja – dokończenie projektowania
projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków
nowe punkty oświetleniowe
modernizacja stadionu sportowego w Pruchniku
rozbudowa szatni w Rozborzu Długim

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

239 000 zł
162 000 zł
1 765 000 zł
295 332 zł
270 578 zł
129 000 zł
1 006 000 zł
110 174 zł
389 874 zł
51 600 zł
59 189 zł
517 229 zł
39 101 zł.

 

Podczas Sesji Radni podjęli łącznie 6 uchwał, oprócz budżetu było to:

  • uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku,
  • przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik,
  • ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
  • upoważnienie Burmistrza Pruchnika do podjęcia działań zmierzających do zmiany treści napisów na pomniku Grunwald przy ul. Grunwaldzkiej w Pruchniku.

 

 

  Wejscia: 1888