strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 19 marca 2014 14:30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Soleckiego,
  3. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla gminy Pruchnik,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  5. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  6. w sprawie przeznaczenie nieruchomości gminy Pruchnik do sprzedaży,
  7. w sprawie przeznaczenie nieruchomości gminy Pruchnik do sprzedaży,
  8. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik na lata 2014 -2020.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1165