strona domowa
strona domowa
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

1 389 752,14 zł, w tym koszty inwestycyjne, nadzór inwestorski i roboty nie objęte wnioskiem,

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”* – 434 334,00 zł,
  • środki własne Gminy – 955 418,14 zł

Termin
realizacji
zadania **

22.10.2012 - 09.2015

Wykonawca

  1. Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica, przetarg nr IZ 271/7/2014 (ROBOTY BUDOWLANE) ***,

  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe mgr Adam Strojny, Ul. Wojska Polskiego 1, 37-600 Lubaczów - Inspektor nadzoru został wyłoniony poprzez rozeznanie cenowe

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim.

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

07.10.2013 - Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce”

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. rozbiórkę, wykucia, przebicia, zamurowania,
  2. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę,
  3. wykonanie instalacji gazowych, wodo.-kanal., elektrycznych, odgromowych, wentylacyjno - klimat. itp.
  4. wykonanie kotłowni.

18.02.2014 - podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik.

25.02 - 04.04.2014 - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie i nie objęty tj. wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu itp., otwarcie ofert, komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie 18 złożonych ofert pod kątem spełniania przez potencjalnych Wykonawców warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

29.04 - 13.05.2014 - wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych, przygotowanie zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru, otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, podpisanie umowy z przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym mgr Adam Strojny, przekazanie placu budowy.

10.07.2014 - przekazanie dokumentacji przetargowej, z rozeznania rynku do Urzędu Marszałkowskiego do weryfikacji.

29.10.2014 - podpisanie aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim (kwoty poprzetargowe)

07.05 - 29.06.2015 - rozliczenie merytoryczno-finansowe robót z Wykonawcą, odbiór końcowy robót.

30.06 - 22.09.2015 - złożenie wniosku o płatność, weryfikacja wniosku i kontrola przez Urząd Marszałkowski, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zlecenie płatności do ARiMR przez Urząd Marszałkowski

 

 

  Wejscia: 9642