strona domowa
strona domowa
Ogłaszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzówce
wtorek, 13 maja 2014 11:30

ZARZĄDZENIE Nr  30/2014
Burmistrza Pruchnika
z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na  stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kramarzówce


Na podstawie art. 36a  ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik, (ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia).

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Pruchnik oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku  i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 30/2014
Burmistrza Pruchnika
z dnia 12 maja 2014 r.

Nr OŚ.2111.1.2014

Pruchnik,  12 maja 2014 r.

 

Burmistrz Pruchnika
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kramarzówce


I. Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, która:

 1. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczyciel;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskała:
  a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c)w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora lub przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.).

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone wyżej w pkt 2-9.
3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca łącznie wymagania wynikające z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.), która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia następujące wymagania:
  • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.).

II. Wymagane dokumenty

1.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.)  tj.:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  publicznej szkoły,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w lit.c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz.114 z późn. zm.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

2.Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie winno być  sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, czyli lekarza medycyny pracy. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w punkcie II lit. b, d, e, k i l.

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzówce”, w terminie do dnia 6 czerwca 2014 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, pokój nr 21 lub na adres: Urząd Miejski w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560  Pruchnik (decyduje data wpływu). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pruchnika.

 

IV. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie dostarczonym listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany na kopercie.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 1530