strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020

Zarządzenie Nr 14/2020
Burmistrza Pruchnika

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506   ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/614/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Do rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w składzie:

 1. Marzena Flak –  przewodnicząca komisji
 2. Piotr Dragan –  członek
 3. Joanna Gilarska - Rymarz –  członek


§ 2. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.

§ 3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) dotyczące wyłączenia pracownika. W tym celu każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.

§ 5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wyznaczony przez Burmistrza.

§ 6. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza.

§ 7. Do zadań Komisji należy dokonanie oceny formalnej ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 8. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie oferty od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonej oferty.

§ 9. Komisja przy ocenie merytorycznej oferty (załącznik nr 3 do zarządzenia):

 1. ocenia możliwość i proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
 3. uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
 4. uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowy środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

§ 10. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

§ 11. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.

§ 12. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 13. Wyniki konkursu ofert ogłasza się poprzez zamieszczenie ich:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej
b)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
c)    na stronie internetowej organu administracji publicznej.

§ 14. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

§ 15. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:

 1. OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ.
 2. KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY.
 3. Karta Oceny Merytorycznej Oferty.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 64