strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 r.

§ 2.

Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o naborze publikuje się:

 

 • w BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku;
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 23 stycznia 2020r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik

Burmistrz Pruchnika

ogłasza nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2020 r.


I. WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW, NAZWA I ZAKRES ZADANIA:

 1. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości …”
  Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu
  wynosi 289 000 zł, słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych.
  Na realizację zadania w 2019 r. przyznano kwotę w wysokości
  210 000 zł.
 2. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce siatkowej w miejscowości ...”
  Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 20
  000 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
  Na realizację zadania w 2019 r. przyznano kwotę w wysokości 14 000 zł.
 3. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tenisie stołowym w miejscowości …”
  Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi
  16 000 zł, słownie: szesnaście tysięcy złotych.
  Na realizację zadania w 2019 r. przyznano kwotę w wysokości 16 000 zł.
 4. „’Działalność szkoleniowa grupy biegowej na terenie Gminy Pruchnik”
  Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 5
  000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.

Zakres zadania:

Z budżetu gminy mogą być dofinansowywane zadania z zakresu rozwoju sportu wpływające na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Z dotacji mogą być finansowane wydatki z tytułu:

 1. realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodników danego klubu, do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
 2. zakup sprzętu sportowego;
 3. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 4. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 1. wydatków majątkowych,
 2. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 3. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 4. koszty noclegów i wyżywienia (z wyjątkiem napojów) w trakcie treningów i zawodów,
 5. zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

II. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI

O dotację może ubiegać się klub sportowy posiadający osobowość prawną, prowadzący statutową działalność sportową i działający na terenie gminy Pruchnik.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie złożonego wniosku i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania.

 1. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  a)
  szczegółowy zakres rzeczowy zadania;

  b)
  termin i miejsce realizacji zadania;

  c)
  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

  d)
  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

  e)
  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego wniosek w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 3. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki:
  a)
  aktualny odpis z rejestru, wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t;
  b)
  aktualny statut;

  c)
  zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym
  lub zadłużenia rachunku (z nazwą i numerem konta);

Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją: „za zgodność kserokopii z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem upoważnionych osób do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wniosek należy składać na obowiązującym formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


III. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKU:

 1. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wnioskodawcę, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej projektów dokonuje komisja do spraw rozpatrzenia wniosków powołana Zarządzeniem Burmistrza Pruchnika.
 3. Po zapoznaniu się z opinią komisji, wyboru wniosków i ustalenia wysokości dotacji dokonuje Burmistrz. Przy wyborze wniosków, otrzymujących dotację Burmistrz uwzględnia:
  1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy,

  2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany nabór wniosków,

  3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym projektu,

  4) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,

  5) dotychczasowe wykorzystanie przez Wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy.
 4. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez Wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku
 5. Wynik naboru wniosków zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku przy ul. Rynek 1. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z adnotacją określonego zadania.
 2. Za datę przedłożenia wniosku przez Wnioskodawcę uznaję się dzień wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, ul. Rynek 1, pok.35, tel. 16 6236126.r

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 64