strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 31/2019
Burmistrza Pruchnika

z dnia 27 maja 2019 r.w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznać dotację Stowarzyszeniu Promocji Sportu „Fabryka Zdrowia” na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną w miejscowości Kramarzówka” w wysokości 13 000 zł.

§ 2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy w/w organizacją a Gminą Pruchnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 64