strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr 89/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Burmistrz Pruchnika ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

I. PODMIOT UPRAWNIONY:

 1. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

II. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  a) organizacja wystaw, przeglądów i konkursów o tematyce kulturowej i wiedzy o swojej miejscowości na kwotę 12.000 zł (wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w 2011 r. wynosiła 12.000 zł)
 2. ochrona i promocja zdrowia:
  a) prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności  profilaktyczno-wychowawczej tj. organizacja biwaków, obozów, rajdów, zlotów, wycieczek turystyczno-edukacyjnych, przeciwdziałanie alkoholizmowi,  na kwotę 10.000 zł (wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w 2011 r. wynosiła 10.000 zł)
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
  b) wydawanie publikacji, wydawnictw, niekomercyjnych stron internetowych promujących gminę, jej walory, tradycje i wydarzenia, na kwotę 12.000 zł (wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w 2011 r. wynosiła 12.000 zł)

III. ZASADY I WARUNKI  PRZYZNAWANIA  DOTACJI:

Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 2. Oferta powinna zawierać:
  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;
  b) termin i miejsce realizacji zadania;
  c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;
  e) wysokość środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację zadania z innych źródeł;
  f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  g) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 3. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  a) kserokopie aktualnego dokumentu określającego osobowość prawną np. wypis z KRS-u;
  b) statut;
  c) zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia rachunku (z nazwą i numerem konta);
  Wyżej wymienione dokumenty (a także kserokopie) winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem (czytelnym) osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Dotyczy to wniosku oraz dokumentów będących jego załącznikami. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25) w zależności od rodzaju zadania publicznego oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 7. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 8.
 10. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  a) złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). Czas realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania, jednak nie dłuższy niż wskazany w ogłoszeniu,
  b) złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.
 11. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy, o której mowa w pkt. 8.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25).
 13. Dotowane z budżetu Gminy Pruchnik zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Gminy Pruchnik.

IV.  TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2012 r.

Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja do spraw rozpatrzenia wniosków powołana Zarządzeniem Burmistrza Pruchnika, która:

 1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
 2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt III ogłoszenia,
 3. odrzuca oferty, które nie zawierają danych określonych w pkt III ogłoszenia,
 4. ocenia możliwość i proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
 6. uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
 7. uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków,
 8. uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
 9. komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia swoją opinię Burmistrzowi, który dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert.

Burmistrz Pruchnika zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

V.  TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 marca 2012 r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku przy ul. Rynek 1,
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją określonego zadania,
 3. Oferty, które zostaną złożone po dniu 13 marca 2012 r. nie będą rozpatrywane.

Dotyczy to również ofert przesłanych drogą pocztową, doręczonych po ww. terminie.

Burmistrz Pruchnika  
mgr inż. Wacław Szkoła

 
<< pierwsza < poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 następna > ostatnia >>

Strona 76 z 81