strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Jodłówce k/kościoła w kierunku cmentarza dz. nr ewid. 2314/1, 2356/3, 2355/5, 2370/1 i utwardzenie placu postojowego

 

 

 

 

 

Całkowita
wartość
zadania

266 685,58 zł, w tym nadzór inwestorski

Źródło i kwota
dofinansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania*

09.06.2014 – 29.08.2014

Wykonawca

Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum -Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. Ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia
Partner Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o., Ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (przetarg nr IZ 271/10/2014)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

07.05. – 09.06.2014 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na remont drogi. Otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z Wykonawcą. Zakres robót obejmuje min. wykonanie:  podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna i górna po 359,7 m2, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa asfaltowa wiążąca i ścieralna po 1567,5 m2, odwodnienia, utwardzenia poboczy kostką brukową 25,92 m2, utwardzenia placu postojowego

 

 

  Wejscia: 8222