strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Joanna Porczak

I piętro, pok. Nr 19
tel. 16 623 61 23

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i dostarczenie jej droga pocztową.

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / dostępny na stronie internetowej urzędu luba na stanowisku pracy /, zawierający:

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub w skali 1:1000
 • charakterystykę inwestycji,obejmującą:
  1. określenie zapotrzebowania na wodę, energie oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków,
  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej,
  3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

Opłata

 • Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy - 598 zł;
  /nie podlega opłacie wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy niezależnie od realizowanej inwestycji/

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2016.778 t.j. z dnia 2016.06.04/

Uwagi

 • Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy • Wniosek o wycofanie wniosku o wydanie decyzji 

 • Wniosek o przepisanie-przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


 • MATERIAŁY INSTRUKTAŻOWE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW 

 

  Wejscia: 5753