strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej Nr 111694R Kramarzówka - Pruchnik Poprzeczka dz. nr ewid. 2565/1 i 2565/2 w km 0+000-1+040

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

326 952,45 PLN

Źródło i kwota
dofinansowania

  • ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych do 80% kosztów kwalifikowalnych – 261 561,96 PLN
  • ze środków własnych Gminy Pruchnik – 65 390,49 PLN

Termin
realizacji
zadania*

08.09.2014 - 31.11.2014*

Wykonawca

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o., Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IZ 271/22/2014) **

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014

Zakres robót obejmuje min.:

  1. roboty przygotowawcze
  2. profilowanie, odziarnienie - 3462 m2
  3. stabilizacja gruntu
  4. podbudowa z kruszywa  łamanego – 3267 m2
  5. nawierzchnia z betonu asfaltowego - 3150 m2
  6. utwardzenie poboczy – 552,00 m2
  7. odwodnienie

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

07.08.2014 otrzymanie od Ministra Administracji i Cyfryzacji promesy na dofinansowanie remontu w/w drogi gminnej.

08.08. – 10.09.2014 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na remont drogi. Otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy.

27.10.2014 podpisanie umowy dotacyjnej z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

29.10.2014 odbiór końcowy wykonanych robót

11.2014 rozliczenia merytoryczno-finansowego z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

 


  Wejscia: 8410