strona domowa
strona domowa
Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

85 541,91 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi* - 44 448,00 zł
  • środki własne Gminy - 41 093,91 zł

Termin
realizacji
zadania **

14.08.2014 - 31.12.2014

Wykonawca

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66 , 37-565 Roźwienica*** (nr przetargu IZ 271/28/2014) - Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony  w trybie przetargu nieograniczonego ***

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

** termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia złożenia wniosku do LGD do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Urzędem Marszałkowskimn\

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

14.08 - 15.09.2014 - Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Zakres rzeczowy wniosku obejmuje min.: konstrukcję i pokrycie dachu, obróbki blacharskie, stolarkę, strop podwieszany, posadzki, część instalacji wod-kan i elektrycznej. Wniosek po ocenie zgodności z LSR został wybrany przez Radę LGD do dofinansowani

16.09 - 09.10.2014 - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na roboty objęte  dofinansowaniem w ramach PROW i roboty finansowane ze środków własnych tj. wykopy fundamentowe, fundamenty, ściany murowe, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  Wejscia: 6284