strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej nr 140012 R w Jodłówce – do Mariana Halejcio, położonej na dz. nr ewid. 2525/1 w km 0+000 – 0+166

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

105 560,89 PLN, w tym inspektor nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania

  • ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutkóze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych do 80% kosztów kwalifikowalnych - 77 088,00 PLN
  • ze środków własnych Gminy Pruchnik - 28 472,89 PLN

Termin
realizacji
zadania*

06.11.2014 - 31.12.2014*

Wykonawca

Tech-Project, Koniaczów 70, 37-500 Jarosław (art. 4 pkt 8 UPZP)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

06.11.2014 otrzymanie od Ministra Administracji i Cyfryzacji promesy na dofinansowanie remontu drogi gminnej w zakresie, min.:

  • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 610,10m2
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym – 31,50m3
  • Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 610,51m2
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 593,91m2
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm – 577,31m2
  • Przepusty rurowe pod zjazdami

07.11. – 17.11.2014 przygotowanie rozeznania cenowego, otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy.

09.12. – 31.12.2014 podpisanie umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Pruchnik, odbiór końcowy zadania, rozliczenie zadania z Wojewodą Podkarpackim.

 


  Wejscia: 5947