strona domowa
strona domowa
Małe granty

 

pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Pruchnika, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
  • sprawozdanie merytoryczne;
  • umowę partnerską lub oświadczenie partnera (jeśli przyjęto taki sposób realizacji zadania publicznego);
  • umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, dotyczącą wspólnej realizacji zadania publicznego (w przypadku złożenia oferty wspólnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 ustawy)

Oferty są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku, na stronie www.gminapruchnik.pl i tablicy ogłoszeń w UM w Pruchniku.

  Wejscia: 3957