strona domowa
strona domowa
Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Rozbórz Długi dz. o nr ewid. 736, 881

 

Województwo Podkarpackie

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

81 440,02 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

  • budżet województwa – 81 440,02 zł

Termin
realizacji
zadania*

14.08.2015 - 31.12.2015*

Wykonawca**

  1. Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik  (przetarg nr IZ 271/13/2015 część II, przetarg nr IZ 271/15/2015 część II, przetarg nr IZ 271/19/2015 część II )

** termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania I umowy z  pierwszym Wykonawcą zadania do jego merytoryczno- finansowego rozliczenia z Urzędem Wojewódzkim
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2015.

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

17.07.2015 - podpisanie umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Marię Kurowską – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego i Lucjana Kuźniara – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Wacława Szkoła – Burmistrza Pruchnika na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obrębach poscaleniowych w Świebodnej dz. o nr ewid. 407,560,765; Rozborzu Długim dz. o nr ewid. 736,881.

21.07 - 16.10.2015 - przygotowanie dokumentacji przetargowej do I przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty podpisanie umowy z Wykonawcą, zakres przedmiotu umowy to min.: roboty przygotowawcze, podbudowa z kruszywa naturalnego -1258 m2, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – 1110 m2. Zakres robót szczegółowo określono w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do siwz (dokumentacja przetargowa), przekazanie placu budowy, odbiór końcowy.

12.08 - 16.10.2015 - przygotowanie dokumentacji przetargowej do II przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą, zakres przedmiotu umowy to min.: roboty przygotowawcze, podbudowa z kruszywa naturalnego - 799 m2, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – 705 m2. Zakres robót szczegółowo określono w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do siwz (dokumentacja przetargowa), przekazanie placu budowy, odbiór końcowy.

09.09.2015 - Uchwała nr 91/2071/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zwiększająca środki finansowe dla Gminy Pruchnik na modernizację w/w dróg poscaleniowych.

15.09 - 13.11.2015 - przygotowanie dokumentacji przetargowej do II przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą, zakres przedmiotu umowy to min.: roboty przygotowawcze, podbudowa z kruszywa naturalnego – 397,8 m2, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – 351 m2. Zakres robót szczegółowo określono w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do siwz (dokumentacja przetargowa), przekazanie placu budowy, odbiór końcowy..

 


  Wejscia: 5197