strona domowa
strona domowa
Utworzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Pruchniku

 

Senior Wigor

Gmina Pruchnik

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

312 144,50 zł, w tym roboty budowlane, zakup sprzętu, wyposażenia

Źródło i kwota
dofinansowania

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015 – 239 000,00 zł
  • środki własne Gminy – 73 144,50 zł

Termin
realizacji
zadania*

20.10.2015 - 31.01.2016*

Wykonawca**

  1. Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37-522 Wiązownica (wykonawca robót wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr IZ 271/21/2015)
  2. Przeprowadzono 8 rozeznań cenowych na dostawę sprzętu, wyposażenia do Dziennego Domu Senior-Wigor, podpisano 8 umów (Dostawcy wybrani zgodnie z art. 4 pkt 8 UPZP)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Ministrem

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2015.

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

06-07.2015 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór ofert na tworzenie Dziennych Domów „Senior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015. W 2015 roku przeznaczono 30 mln zł na tworzenie oraz adaptację Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, jak również wsparcie ich funkcjonowania poprzez partycypację w bieżących kosztach funkcjonowania. O dotacje mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju. Gmina Pruchnik również złożyła wniosek i otrzymała wsparcie na utworzenie takiej placówki. Dofinansowanie otrzymało 119 samorządów z całej Polski. W województwie śląskim i wielkopolskim powstanie po 14 placówek, po 11 w podkarpackim i mazowieckim, po 9 w małopolskim i dolnośląskim. W sumie samorządy otrzymają na ten cel ponad 25,3 mln zł. Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej czy kulturalnej. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.
Więcej informacji o programie można poczytać pod linkiem: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7321,119-domow-senior-wigor.html

01.10 – 22.10.2015 - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy; rozpoczęcie procedur rozeznania cenowego na zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, RTV, AGD, mebli itp., podpisanie umów z Dostawcami, podpisanie umowy z Ministerstwem PiPS.

11-12. 2015 - podpisanie protokołu odbioru robót z Wykonawcą, rozliczenie dostaw sprzętu i wyposażenia.

01.2016 - przedłożenie do Ministerstwa sprawozdania i rozliczenia merytoryczno-finansowego z otrzymanej dotacji.

Senior –Wigor w Pruchniku, o nim piszą:

http://www.rynekseniora.pl/rynek_opieki/105/podkarpackie_w_pruchniku_tez_dostali_dotacje_na_dom_senior_wigor,2644.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7511,senior-wigor-w-swidnicy-sosnicowicach-i-pruchniku.html

 


  Wejscia: 6572