strona domowa
strona domowa
Przebudowa drogi gminnej nr 111664R na działkach nr ewid. 2310, 2335/3 w miejscowości Jodłówka od km 0+00 do km 0+046

 

Gmina Pruchnik

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

59 654,58  zł, w tym inspektor  nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania

środki własne Gminy – 59 654,58  zł

Termin
realizacji
zadania*

28.07.2016 – 24.08.2016

Wykonawca**

Zakład Budowy Dróg i Transportu Stanisław Babiś, Wierzawice 850, 37-300 Leżajsk (przetarg nr IZ 271/8/2016)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do planowanego zakończenia robót budowlanych
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2016


Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

30.06. – 01.08.2016 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi. Otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z Wykonawcą. Zakres robót obejmuje min. wykonanie:  podbudowy z mieszanki niezwiązanej, warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego ponad 269,50 m2. Podpisanie umowy z inspektorem nadzoru, przekazanie placu budowy.

 


  Wejscia: 4889