strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

247 440,80 PLN

Źródło i kwota
dofinansowania

  • Ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych: 184 625,00 zł
  • Ze środków własnych Gminy Pruchnik 62 815,80 zł

Termin
realizacji
zadania*

19.08.2016 - 31.10.2016*

Wykonawca**

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11B, 37-200 Przeworsk (przetarg nr IZ 271/11/2016)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z instytucją dotującą.

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2016

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

20.07 – 11.08.2016 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

19.08 25.08.2016 podpisanie umowy z Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy. Zakres robót szczegółowo określono w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

26.08 – 19.10.2016 realizacja zakresu rzeczowego zadania przez Wykonawcę robót

26.10 – 30.12.2016 odbiór końcowy zadania, rozliczenie inwestycji z Wykonawcą i instytucją dotującą.

 


  Wejscia: 4839