strona domowa
strona domowa
Regulamin organizacyjny

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pruchniku


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pruchniku, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pruchniku, zmienionego Zarządzeniem nr 15/2016 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pruchniku z dnia 30 grudnia 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.


 

 

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 1/2018 Burmistrza Pruchnika
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Regulamin Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Pruchniku

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pruchniku zwany dalej “Regulaminem” określa organizację Urzędu i zasady jego funkcjonowania oraz zakres działania komórek organizacyjnych.


§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pruchnik.
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pruchniku.
 3. Burmistrzu, zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Burmistrza Pruchnika, Zastępcę Burmistrza Pruchnika, Sekretarza Gminy Pruchnik oraz Skarbnika Gminy Pruchnik.
 4. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Pruchniku.
 5. Gminnych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki powołane przez Gminę do realizacji zadań własnych i zleconych.
 6. Komórkach organizacyjnych Urzędu – należy przez to rozumieć, Referat, Zespół i stanowisko pracy.

 

§ 3.

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, należących do kompetencji  Burmistrza. Burmistrz wykonuje swoje zadania również przy pomocy gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Urząd realizuje zadania: 
  1) własne gminy, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.),
  2)  wynikające z ustaw szczególnych,
  3)  wynikające z uchwał Rady,
  4)  zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowania i przeprowadzenia  wyborów powszechnych oraz referendów
  5)  przyjęte w drodze porozumień.
 3. Urząd jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników.
 4. Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).
 5. Siedziba Urzędu mieści się w Pruchniku przy ul. Rynek 1.


§ 4.

 1. Urząd jest czynny w dni robocze w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00;wtorek od 8:00 do 16:00.
 2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy w godzinach od 9:00 do 14:00.ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA URZĘDU


§ 5.

 1. Strukturę Urzędu tworzą: referaty oraz stanowiska pracy.
 2. W zależności od zakresu i charakteru zadań, w Urzędzie mogą być tworzone zespoły.


§ 6.

Dla referatów i samodzielnych stanowisk pracy ustala się identyfikujące symbole literowe do znakowania  spraw i prowadzonych akt:

 1. Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – PP,
 2. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZ,
 3. Referat ds. Realizacji Usług Wspólnych w Oświacie – OŚ,
 4. Urząd Stanu Cywilnego – USC,
 5. Referat Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych – F,
 6. Referat Organizacyjno-Administracyjny – OR/ED/ZK/BRM,
  1) Sekretarz - OR.I,
  2) Sekretariat – OR.II,
  3) Informatyk – OR.III,
  4) Punkt Obsługi Mieszkańców – OR.IV,
  5) Stanowisko ds. ewidencji ludności i dokumentów tożsamości – ED,
  6) Stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych – ZK,
  7) Biuro Obsługi Rady – BRM.


§ 7.

 1. Referatami kierują kierownicy,
 2. Referatem Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych oraz Referatem ds. Realizacji Usług Wspólnych w Oświacie kieruje Skarbnik,
 3. Referatem Organizacyjno-Administracyjnym,  Punktem Obsługi Mieszkańców, Stanowiskiem ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz Biurem Obsługi Rady kieruje Sekretarz,


§ 8.

Wielkość zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu, a także utworzenie stanowiska zastępcy burmistrza ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

 

§ 9.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają przed Burmistrzem za sprawne wykonywanie powierzonych im zadań, a w szczególności za:
  1) pełną realizację zadań nadzorowanej komórki organizacyjnej,
  2) należytą organizację pracy,
  3) nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników,
  4) przestrzeganie zasad oszczędności i gospodarności,
  5) zgodność opracowywanych pism z przepisami prawa i interesem publicznym,
  6) koordynowanie zadań z innymi referatami w zakresie spraw wspólnych.
 2. Wykonywanie zadań w komórkach organizacyjnych Urzędu następuje na podstawie ustalonych przez kierowników referatów zakresów czynności dla podległych pracowników.
 3. Zakresy czynności dla kierowników referatów ustala Burmistrz.
 4. Podziału zadań dla zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika w zakresie nadzoru nad referatami i pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu dokonuje Burmistrz.

 

§ 10.

 1. Do rozwiązywania szczególnych problemów związanych z funkcjonowaniem Gminy Burmistrz może powoływać w drodze zarządzenia zespoły problemowe.
 2. Burmistrz może wyznaczyć pełnomocników do wykonywania określonych zadań.
 3. Zakres działania pełnomocnika określa Burmistrz.

 

§ 11.

Porządek wewnętrzny w Urzędzie, a także obowiązki pracowników i pracodawcy określa Regulamin Pracy Urzędu ustalony przez Burmistrza.

ROZDZIAŁ III
KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU§ 12.

 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 2. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy zastępcy Burmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika.
 3. W zakresie zadań powierzonych Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi mieszczą się uprawnienia nadzorcze w stosunku do kierowników referatów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik wykonują zadania powierzone przez Burmistrza zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
 5. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.
 6. Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę podległych referatów i stanowisk pracy oraz zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności.
 7. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu.
 8. Skarbnik organizuje całokształt prac związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu oraz nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i wykonywanie zadań w zakresie finansowym.
 9. Burmistrz kieruje Urzędem przez wydawanie poleceń służbowych, zarządzeń i pism okólnych.
 10. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 11. Burmistrz jest szefem obrony cywilnej na terenie gminy.


§ 13.

 1. Burmistrzowi podlegają bezpośrednio:
  1)    Zastępca Burmistrza,
  2)    Sekretarz,
  3)    Skarbnik,
  4)    Kierownicy referatów,
  5)    Kierownik USC i Kadr,
  6)    Radca prawny.
  7)    Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych,
 2. Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:
  1)  kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2)  wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia w przypadkach nie cierpiących zwłoki określonych w art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym,
  3)  wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
  4)  wykonywanie uchwał Rady,
  5)  składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy – w ramach posiadanych upoważnień,
  6)  koordynowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
  7)  wydawanie zarządzeń,
  8)  prowadzenie spraw polityki kadrowej i płacowej w odniesieniu do pracowników Urzędu
  9) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa oraz uchwałami Rady.

 

§14.

 1. Zastępca Burmistrza wspiera Burmistrza w wykonywaniu jego zadań i zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności.
 2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
  1) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i oficjalnych spotkań w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
  2) przyjmowanie interesantów,
  3) zastępowanie Burmistrza podczas jego nieobecności,
  4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 3. Przy wykonywaniu zadań zastępca Burmistrza działa w granicach określonych niniejszym regulaminem oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez  Burmistrza.
 4. Za prawidłową realizację zadań Zastępca Burmistrza odpowiada przed Burmistrzem.

 

§ 15.

 

 1. Sekretarzowi podlega bezpośrednio Referat Organizacyjno – Administracyjny.
 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1)    opracowywanie regulaminów wewnętrznych urzędu: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy,  wynagradzania, naboru na wolne stanowiska,
  2)    pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu oraz obsługą interesantów,
  3)    przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym wniosków z sesji Rady, stanowisk Komisji Rady oraz interpelacji radnych,
  4)    współpraca z Radą i nadzorowanie właściwego przygotowania materiałów pod obrady sesji,
  5)    zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,
  6)    nadzorowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców,
  7)    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej,
  8)    współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wykonywanych przez nie czynności kontrolnych Urzędu,
  9)    opracowanie zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  10)    przeprowadzanie okresowych analiz ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
  11)    koordynowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych, staży absolwenckich i prac społecznie użytecznych,
  12)    dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez kierowanie i organizowanie szkoleń, kursów itp.,
  13)    przyjmowanie oraz dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  14)    koordynowanie kontroli zarządczej,
  15)    Nadzór nad udzielaniem informacji publicznej; prowadzenie rejestru wniosków u udzielenie informacji publicznej,
  16)    Nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje mieszkańców,
  17)    Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  18)    Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  19)    Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw związanych z obronnością kraju,
  20)    koordynowanie prac związanych z wyborami, spisami i referendami,
  21)    współpraca z sołtysami, w tym nadzór i koordynowania zagadnień związanych z funduszem sołeckim.

 

§ 16.

 1. Skarbnikowi podlega bezpośrednio Referat Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych oraz Referat ds. Realizacji Usług Wspólnych w Oświacie.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1)  realizacja budżetu Gminy w zakresie finansowo – księgowym,
  2) przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym  wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,
  3)  przygotowanie projektu budżetu Gminy,
  4)  dokonywanie analizy budżetu i przekazywanie Burmistrzowi informacji o jej wynikach,
  5)  wstępna i bieżąca kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
  6)  opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
  7)  opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
  8)  nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku komunalnego,
  9)  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, bankami i innymi instytucjami.

 

ROZDZIAŁ IV
ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU


§ 17.

Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu należy:

 1. opracowywanie projektów aktów prawnych organów Gminy oraz indywidualnych decyzji z zakresu administracji publicznej.
 2. podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w programach i planach rozwoju Gminy.
 3. przygotowywanie projektów uchwał, materiałów informacyjnych i analiz będących przedmiotem obrad Rady i jej organów oraz dla potrzeb Burmistrza.
 4. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza.
 5. opracowywanie propozycji zadań rzeczowych do projektu budżetu Gminy w zakresie problematyki należącej do kompetencji danej komórki.
 6. planowanie środków budżetowych na zadania realizowane przez referaty i wykonywanie planów wydatków w granicach określonych przez budżet.
 7. przygotowywanie okresowych analiz, ocen, informacji i sprawozdań w zakresie swojego działania oraz innych materiałów na polecenie Burmistrza.
 8. współdziałanie z organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz właściwymi organami administracji, przy realizacji zadań określonych w programach rozwoju i budżecie Gminy.
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza.
 10. współpraca z Radą Miejską oraz jej komisjami.
 11. przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza informacji i innych materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na zgłoszone przez radnych wnioski i interpelacje.
 12. przygotowywanie niezbędnych materiałów dla potrzeb Rady i Burmistrza dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych.
 13. współdziałanie z innymi referatami i samodzielnymi stanowiskami w sprawach wymagających uzgodnień między nimi.
 14. wykonywanie na polecenie Burmistrza  innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej.
 15. przyjmowanie obywateli i rozpatrywanie wnoszonych przez nich spraw, skarg i wniosków.
 16. organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw.
 17. realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną.
 18. realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dotyczących obronności kraju i obrony cywilnej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami
 19. przestrzeganie  przepisów o ochronie danych osobowych i innych ustawowo chronionych tajemnic,
 20. prowadzenie rejestrów spraw realizowanych przez komórki organizacyjne.
 21. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt w zakresie objętym ustawą.

 

§ 18.

 1. Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami należy:
  1) planowanie i realizowanie inwestycji i remontów na obiektach związanych z gospodarką wodno-ściekową gminy,
  2) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy, w tym
  • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem dokumentów planistycznych, jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych, wojewódzkich, powiatowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów z tego planu,
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
  • dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i przygotowywanie, prowadzenie i nadzór w zakresie modernizacji i inwestycji oświetlenia ulicznego,
  • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości w tym:

 • gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami przeznaczonymi  w  planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę,
 • zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem użyczanie, trwały zarząd oraz przekazywanie na cele szczególne nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 • ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 • organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 • komunalizacja gruntów,
 • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 • tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
 • prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania projektów podziału nieruchomości oraz rozgraniczeń,
 • prowadzenia spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów,

4) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym

 • przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeb czasowego zakwaterowania,
 • egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
 • planowanie, zlecanie oraz nadzór nad przeprowadzaniem niezbędnych remontów w lokalach mieszkalnych i użytkowych;
 • przyznawanie lokali użytkowych, prowadzenie niezbędnych procedur w tym zakresie, sporządzanie stosownych umów,
 • zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej oraz gazu oraz rozliczanie należności w tym zakresie,
 • zlecanie oraz dokonywanie niezbędnych przeglądów w obiektach budowlanych będących w zarządzie gminy,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zarządzie gminy;

5)    Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, wynikającej z ustawy Prawo wodne,
6)    gospodarki leśnej i łowiectwa,
7)    ochrony gruntów rolnych i leśnych,
8)    przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
9)    rolniczego wykorzystania gruntów,
10)    rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych gruntów,
11)    zarządzanie drogami gminnymi,

 • określanie szczególnego korzystania z dróg gminnych w tym wykorzystanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • przygotowanie projektów rozstrzygnięć wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg do określonych kategorii,
 • budowa, modernizacja i ochrona dróg,
 • nadzorowanie oraz zlecanie planów liniowych dróg,
 • wykonywanie okresowych przeglądów dróg i mostów oraz sporządzanie stosownych wniosków,
 • rozliczanie należności za oświetlenie dróg,
 • prowadzenie książek obiektów – dróg i mostów,

12)    dysponowanie oraz nadzór nad pojazdami stanowiącymi własność gminy oraz rozliczanie należności za zużyte paliwa i remonty,
13)    Wydawanie zezwoleń dla przewoźników na świadczenie publicznego transportu zbiorowego oraz uzgadnianie rozkładów jazdy.
14)    współpraca z Podkarpackim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektów zabytkowych wpisanych do Państwowego Rejestru Zabytków,
15)    prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy,
16)    przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
17)    prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targów i targowisk,
18)    prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości,
19)     wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
20)     ustanawianie pomników przyrody i ich konserwacja,
21)    tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych
22)     koordynowanie spraw dotyczących usuwania azbestu,
23)     Realizowanie całokształtu zadań Gminy wynikających z ustawy o cmentarzach i  chowaniu zmarłych, w tym sprawowanie opieki nad cmentarzami, mogiłami i grobami wojennymi,
24)    realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
25)  nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, w tym prowadzenie całości spraw związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy, z wyłączeniem naliczania i poboru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów,

2. W Referacie działają następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik referatu,
 • Stanowisko pracy do spraw geodezji i gospodarki nieruchomościami,
 • Stanowisko pracy ds. inwestycji i gospodarki komunalnej,
 • Stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego,
 • Stanowisko pracy ds. transportu i dróg,
 • Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska,
 • Trzech pracowników cmentarnych,
 • Pracownik gospodarczy/konserwator,
 • Operator ciągnika,
 • Operator koparki.

 

§ 19.

 1. Do zadań Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:
  1) planowania inwestycji i remontów na obiektach mienia komunalnego Gminy,
  2) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych w tym prowadzenie budowy, remontów i adaptacji obiektów mienia komunalnego Gminy oraz ich rozliczanie,
  3) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych,
  4) analiza możliwości pozyskania przez gminę środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych,
  5) informowanie kierowników referatów i kierowników jednostek organizacyjnych o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków pomocowych,
  6) przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz na działania związane z aktywizacją lokalnej społeczności,
  7) współpraca z gminami partnerskimi w zakresie składania wspólnych projektów do funduszy Unii Europejskiej,
  8) współudział w aktualizacji i tworzeniu dokumentów strategicznych (Strategia  Rozwoju, Plany Odnowy Miejscowości itp.),
  9) koordynowanie i obsługa techniczna wyborów ogólnokrajowych, referendów i konsultacji społecznych,
 2. W Referacie działają następujące stanowiska:
 • Kierownik Referatu,
 • Stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych,
 • Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pomocowych,
 • Stanowisko pracy ds. inwestycji.


§ 20.


Do zadań Referatu Budżetu, Finansów, Podatków, Opłat Lokalnych należą:

 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 2. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu,
 3. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej jednostek oświatowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki,
 4. udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu,
 5. przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady Miejskiej w Pruchniku w zakresie:
  1)    opracowywania projektu budżetu Gminy,
  2)    dokonywania zmian w wielkościach ustalonych w budżecie Gminy,
  3)    podatków i opłat lokalnych,
 6. uruchomianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 7. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 8. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 9. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 10. rozliczanie inwentaryzacji,
 11. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 12. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 13. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 14. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy a w szczególności:
  1)    prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2)    gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3)    przygotowanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,
  4)    podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  5)    prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6)    przygotowanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
  7)    przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych,
  8)    rozpatrywanie odwołań (zbieranie materiałów pomocniczych i dowodowych) od decyzji ustalających wysokość zobowiązań pieniężnych – w ramach posiadanych kompetencji,
  9)    gromadzenie materiałów dowodowych do podań składanych do Burmistrza w sprawach ulg i zwolnień w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  10)    wykonywanie kontroli w zakresie powszechności opodatkowania i poboru zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych,
  11)    wystawianie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,
  12)    prowadzenie całości spraw związanych z naliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych, w tym prowadzenie i aktualizowanie ewidencji mieszkańców zobowiązanych do uiszczania należności za odbiór odpadów komunalnych oraz egzekwowanie należności w powyższym zakresie,
 15. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej działającej przy Urzędzie,
 16. zapewnienie terminowego ściągania należności budżetowych – sporządzanie i przekazywanie w tym względzie tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości,
 17. wystawianie pracownikom zaświadczeń o dochodach,
 18. sporządzanie druków ZUS-Rp7 oraz zaświadczeń o okresach składkowych i nieskładkowych dla pracowników Urzędu,
 19. sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy w sprawie refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 20. prowadzenie spraw z zakresu sportu, z wyłączeniem inwestycji i remontów   infrastruktury sportowej,
 21. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw w zakresie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w obszarach wskazanych w Programie  współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 22. inicjowanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 23. Prowadzenie archiwum zakładowego.

W referacie działają następujące stanowiska:

 • Skarbnik – Kierownik referatu,
 • 3 Stanowiska pracy do spraw księgowości budżetowej,
 • Stanowisko pracy do spraw środków rzeczowych będących w posiadaniu Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz rozliczania ewidencji podatku VAT,
 • Kasjer,
 • 3 Stanowiska pracy do spraw podatków,
 • Stanowisko pracy do spraw naliczania płac oraz pochodnych,
 • Stanowisko pracy ds. rozliczeń i opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 

§ 21.

 1. Do zadań Referatu ds. Realizacji Usług Wspólnych w Oświacie należą:
  1)    obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych,
  2)    Obsługa płacowa,
  3)    Organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej,
  4)    Obsługa finansowa projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
  5)    Rozliczanie inwentaryzacji,
  6)    Przygotowywanie, wspólnie z dyrektorami projektów planów finansowych, planów finansowych i zmian w planach finansowych oraz bieżąca analiza wykonania tych planów,
  7)    Prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych w zakresie podatku VAT, niezbędnych do łącznego rozliczenia gminy i jednostek obsługiwanych na gruncie podatku od towarów i usług, w tym sporządzanie dokumentów źródłowych oraz informacji.
  8)    Przygotowanie dokumentów merytorycznych dotyczących zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
  9)    utrzymywanie jednostek oświatowych,
  10)    kształtowanie sieci przedszkoli szkół podstawowych,
  11)    analizowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi:
  • arkuszy organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
  • zmian organizacji pracy jednostek organizacyjnych oświaty w ciągu roku szkolnego,
  12)    wydawanie opinii co do powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
  13)    przygotowywanie oceny dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  14)    prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki oraz jego egzekwowanie,
  15)    prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół (w tym uczniów niepełnosprawnych),
  16)    koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością szkół i przedszkoli oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS, Kuratorium Oświaty i MEN dotyczących spraw oświatowych,
  17)    przygotowywanie dokumentów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych oraz prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi,
  18)    całokształt prac związanych z powoływaniem komisji i przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego,
  19)    kompletowanie dokumentacji emerytalnej i rentowej dla pracowników placówek oświatowych, wydawanie zaświadczeń ZUS Rp-7,
  20)    prowadzenie zbiorczych baz danych oświatowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, scalanie tych danych oraz ich bieżąca aktualizacja,
  21)    koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością szkół i przedszkoli oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do GUS, KO i MEN,
  22)    dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, w tym wydawanie decyzji, rozliczanie dofinansowania do KO oraz sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis,
  23)    przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek działających w zakresie oświaty,
  24)    prowadzenie całości spraw kadrowych dyrektorów jednostek oświatowych,
  25)    przekazywanie jednostkom oświatowym informacji i materiałów otrzymywanych od organu nadzoru pedagogicznego i innych instytucji,
  26)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych na zadania oświatowe (wyprawka szkolna, wychowanie przedszkolne, zakup podręczników),
  27)    nadzór nad wykorzystaniem dotacji dla niepublicznego przedszkola, przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,
  28)    współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami,
  29)    koordynacja działań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zabezpieczenia środków finansowych na ten cel,
  30)    przygotowywanie sprawozdań i informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Radzie Miejskiej,
  31)     prowadzenie doraźnych kontroli w placówkach oświatowych w zakresie organizacji pracy, oraz prawidłowości prowadzenia akt osobowych,
  32)    Naliczanie płac i pochodnych dla nauczycieli oraz osób obsługi zatrudnionych w szkołach oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie

2. W referacie działają następujące stanowiska pracy:

 • Główny księgowy jednostek oświatowych,
 • Stanowisko ds. oświaty,
 • Stanowisko ds. płac i pochodnych.

 

§ 22.

Do zadań Kierownika USC i Kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw    rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
 • rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • stwierdzanie legitymacji procesowych do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 • wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
 • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
 • udzielanie ślubów

2. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych oraz akt osobowych tych pracowników,
3. przygotowanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
4. nadzór nad terminem ważności badań okresowych pracowników; kierowanie pracowników na badania okresowe,
5. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
6. ewidencja czasu pracy pracowników samorządowych,
7. kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych dla pracowników samorządowych,
8. prowadzenie całości spraw związanych z organizacją zbiórek publicznych,
9.  prowadzenie całości spraw związanych z organizacją imprez masowych,
10. prowadzenie rejestru organizowanych zabaw publicznych,
11. prowadzenie obsługi administracyjno – organizacyjnej komisji do spraw wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
12. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży absolwenckich, robót publicznych i prac interwencyjnych.

 

§ 23.

Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:

 1. obsługa sekretariatu, w tym:
  1) zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrza, Zastępcy Burmistrza oraz Urzędu,
  2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  3) prowadzenie ewidencji korespondencji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,
  4) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  5) prenumerata czasopism będących w dyspozycji sekretariatu,
  6) zaopatrzenie w materiały biurowe, w tym prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
  7) prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych pracowników,
  8) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  9) przygotowywanie projektów urlopów wypoczynkowych,
  10) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza, bądź kierowanie ich do właściwych pracowników,
  11)    przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
  12)    przyjmowanie obwieszczeń i wywieszanie na tablicach ogłoszeń ,
  13)    prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w niezbędne środki i materiały, wynikające z przepisów BHP,
  14)    rozliczanie należności za usługi telekomunikacyjne, dotyczące zarówno urzędu, jak też jednostek organizacyjnych, dla których gmina występuje jako Zamawiający.

2. nadzór nad pracą systemu komputerowego w Urzędzie, w tym:
1) administrowanie serwerami, siecią, informatyczną, wykonywanie czynności związanych z wymianą, modernizacją i bieżącymi naprawami sprzętu
2) testowanie i sprawdzanie sprzętu komputerowego pod względem poprawności działania,
3)  nadzorowanie działania systemu komputerowego,
4) prowadzenie obsługi z zakresu elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem     Statystycznym,
5) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną internetową Gminy oraz BIP,
6)  obsługa serwerów,
7)  instalacja nowych programów,
8)  prognozowanie potrzeb dot. systemu i sprzętu komputerowego,
9)  dbanie o ochronę danych osobowych zawartych na nośnikach elektronicznych,   
10)  zabezpieczenie dostępu do danych podlegających ochronie,
11)  sprawowanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji.
12)  utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz jego bezpośrednim otoczeniu,
13)  dbanie o roślinność znajdującą się w budynku,
14)  zapewnienie w razie potrzeby transportu dla pracowników Urzędu,
15)  zapewnienie dowozu uczniów do szkoły, w zakresie nie objętym przetargiem,

3.  Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, w szczególności:

1) powadzenie rejestru mieszkańców w systemie informatycznym i kartotecznym,
2) prowadzenie ewidencji cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały i czasowy oraz  współpraca w tym zakresie z placówką Straży Granicznej,
3) rejestracja danych o urodzeniach oraz zmianach: stanu cywilnego, imion, nazwisk,
obywatelstwie, zgonach i służbie wojskowej,
4) prowadzenie prac związanych z nadawaniem i zmianą numerów ewidencyjnych PESEL,
5) przekazywanie informacji dotyczących zameldowań i wymeldowań oraz zgonów osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej do Wojskowej Komendy Uzupełnień,
6) Sporządzanie wykazów do rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
7) Sukcesywne przekazywanie informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego,
8) Sporządzanie wykazów dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
9) nadzór nad dyscypliną meldunkową i współdziałanie w tym zakresie z organami policji,
10) Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem,
11) prowadzenie i obsługa rejestru wyborców,
12) wydawanie i wymiana dokumentów tożsamości,     
13) wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentu tożsamości,
14) unieważnianie dokumentów tożsamości,
15) prowadzenie rejestru dowodów wydanych, utraconych i unieważnionych,

4. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania Kryzysowego wynikającego z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

5.  prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju w tym między innymi:
1) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,     
2) współdziałanie z organami wojskowymi,
3) administracja rezerw osobowych w tym rejestracja i ewidencja  poborowych,
4) tworzenie formacji obrony cywilnej,
5) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
6) świadczeń na rzecz obrony,

6.  Ochrona informacji niejawnych, w tym prowadzenie Kancelarii Tajnej Urzędu,

7. Obsługa administracyjna Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady, w szczególności:

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2)    przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej Komisje,
3)    przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady,   jej Komisji oraz poszczególnych radnych,
4)    przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
5)    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem  sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej Komisji i Burmistrza,
6)    protokołowanie Sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
7)    prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej Komisji,
8)    prowadzenie rejestru wniosków i zapytań składanych przez radnych,
9)    organizowanie szkoleń Radnych i członków komisji nie będących Radnymi
10)    przekazywanie uchwał Rady do Wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
11)    Prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza, jako organu;
8.    prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
9.    wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
10.    współpraca z rolnikami, polegająca na:
a)    wydawaniu zezwoleń na uprawę maku i konopii,
b)    prowadzeniu postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
c)    zwalczaniu zwierzęcych chorób zakaźnych,
d)    prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem w formie zeznań świadków pracy w gospodarstwie rolnym – dla celów pracowniczego stażu pracy,
11.    promocja gminy, w tym na stronie www.
12.    obsługa mieszkańców – punkt przyjmowania stron,
13.    dbanie o czystość i porządek w Urzędzie.
14.    W referacie działają następujące stanowiska pracy:

 • Sekretarz – kierownik referatu,
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 • Stanowisko ds. obsługi mieszkańców,
 • Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dokumentów tożsamości,
 • Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,
 • Stanowisko pracy ds. obsługi rady,
 • Informatyk,
 • Sprzątaczka,
 • Kierowca.

ROZDZIAŁ V
ZASADY OGÓLNE PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I KORESPONDENCJI URZĘDU

 

§ 24.


Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie określa Instrukcja kancelaryjna, stanowiąca załącznik nr 1 do Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 57 ze zm.)


§ 25.

 1. Do podpisu Burmistrza zastrzega się pisma:
  1)    zarządzenia, pisma okólne, regulaminy wewnętrzne,
  2)    decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, do wydawania których nie zostali upoważnieni inni pracownicy,
  3)    kierowane do organów administracji państwowej i samorządowej oraz do izb parlamentu i parlamentarzystów,
  4)    adresowane do kierowników centralnych instytucji, organizacji społecznych i politycznych,
  5)    kierowane do NIK, RIO, PIP, Izby Skarbowej i innych instytucji – w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami (w tym wystąpienia pokontrolne),
  6)    związane ze współpracą zagraniczną,
  7)    zawierające wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych,
  8)    upoważnienia i pełnomocnictwa,
  9)    związane ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  10)    pisma okolicznościowe i listy gratulacyjne.
 2. Ponadto do podpisu Burmistrza zastrzega się:
  1)    pisma stanowiące odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
  2)    pisma przewodnie do projektów uchwał Rady oraz inne pisma kierowane do Przewodniczącego Rady,
  3)    odpowiedzi na skargi i wnioski dot. działalności Urzędu.
 3. W okresie nieobecności Burmistrza dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 podpisuje Zastępca Burmistrza w zakresie udzielonego mu upoważnienia,
 4. Dokumenty i pisma nie wymienione w ust. 1 i 2 podpisują:
  1)    Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik – w sprawach przez nich nadzorowanych, zgodnie z ustalonym podziałem zadań i udzielonymi upoważnieniami,
  2)    Kierownicy referatów, Kierownik USC, w zakresie upoważnienia Burmistrza.
 5. Czynności prawne skutkujące powstaniem zobowiązań pieniężnych wymagają dla swej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.
 6. Zastępstwa prawne i procesowe wykonywane są na podstawie imiennego pełnomocnictwa udzielanego przez Burmistrza.

 

ROZDZIAŁ VI

OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA

§ 26


Burmistrz na podstawie upoważnień ustawowych wydaje:
1) zarządzenia,
2) przepisy porządkowe w formie zarządzeń w przypadkach nie cierpiących zwłoki określonych w art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym,
3) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów KPA.

§ 27.

 1. Projekty uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza przygotowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne Urzędu.
 2. Projekty uchwał winny być opatrywane parafą autora potwierdzającą merytoryczność  dokumentów.
 3. Projekty uchwał Burmistrz kieruje do Przewodniczącego Rady.
 4. Uchwały Rady po ich podjęciu i podpisaniu podlegają ewidencji w Biurze Rady.
 5. Zarządzenia Burmistrza, jako organu wykonawczego podlegają ewidencji w Biurze Rady.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 28.

 1. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 2. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w trybie i terminach określonych w KPA.
 3. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpoznawania spraw mieszkańców, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw obywateli ponoszą  kierownicy referatów, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków oraz pracownicy merytoryczni bezpośrednio prowadzący sprawę.
 5. Koordynację działań Urzędu oraz ewidencję w zakresie skarg i wniosków prowadzi Sekretarz Gminy.

 

§ 29.

 1. Skargi dotyczące zadań lub działalności organów Gminy rozpatrują i załatwiają:
  1)    Wojewoda (Regionalna Izba Obrachunkowa w zakresie spraw finansowych) – w sprawach dotyczących zadań lub działalności Rady,
  2)    Wojewoda – w sprawach dotyczących zadań lub działalności Burmistrza należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  3)    Rada – w sprawach dotyczących działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2,
  4)    Organ określony w art. 236 k.p.a. – w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 2. Wnioski rozpatrują i załatwiają organy właściwe ze względu na przedmiot wniosku.
 3. Szczegółową organizację oraz godziny przyjęć mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.


Rozdział VIII

WSPÓŁDZIAŁANIE Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

§ 30.


Kierownicy merytorycznych referatów współdziałają z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie:

 1. konsultacji projektów statutów i regulaminów organizacyjnych.
 2. opracowania projektów uchwał Rady dot.:
  1) wniosków do projektu budżetu,
  2) cenników opłat za usługi komunalne,
  3) wytycznych do ustalania wynagrodzeń pracowników.


Rozdział IX

PLANOWANIE PRACY W URZĘDZIE

§ 31

 

 1. Planowanie pracy w Urzędzie Miejskim ma charakter zadaniowy i służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne wydziały, referaty i stanowiska pracy oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji zadań,
 2. Przedmiotem planowania pracy są ważniejsze problemy i zjawiska wymagające podjęcia działań przez Urząd,
 3. Planowanie nie obejmuje działań o charakterze rutynowym i powtarzalnym.
 4. Podstawę planowania działalności Urzędu stanowią zadania wynikające w szczególności z:
  a)    zadań własnych Gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  b)    uchwał Rady,
  c)    rozstrzygnięć mieszkańców Gminy podejmowanych w głosowaniu powszechnym (w trakcie wyborów lub referendów),
  d)    postulatów zgłaszanych radnym przez wyborców, rozpatrzonych przez organy Gminy i przyjętych przez nie do realizacji,
  e)    postulatów zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy, jednostki pomocnicze oraz jednostki OSP, rozpatrzonych przez organy Gminy i przyjętych do realizacji,
  f)    budżetu Gminy,
  g)    obowiązków Gminy wynikających z członkostwa Gminy w związkach gminnych i stowarzyszeniach, określonych w statutach tych organizacji.

 

Rozdział X

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 32

 

 1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje Burmistrz osobiście lub poprzez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Burmistrz, lub z jego upoważnienia Zastępca Burmistrza zarządza przeprowadzenie kontroli, określając jej temat, zakres i termin,
 3. Kierownicy referatów, w ramach sprawowanej funkcji prowadzą w sposób ciągły kontrolę stanowisk pracy w kierowanej przez siebie komórce,
 4. Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych określa odrębne zarządzenie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 

 1. Obowiązującą wykładnię postanowień niniejszego Regulaminu ustala Burmistrz.
 2. Ustalenia zawarte w Regulaminie nie naruszają statutowych kompetencji i uprawnień gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Zmiana Regulaminu następuje w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.
 4. Załącznikiem do Regulaminu jest:

-   Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.  Wejscia: 6742