strona domowa
strona domowa
Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku

 

 

 

 

 

 

Operacja „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

1 411 870,11 zł, w tym nadzór inwestorski

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z PROW na lata 2014-2020* - 885 850,00 zł
  • środki własne Gminy – 526 020,11 zł

Termin
realizacji
zadania **

29.01.2016 - 31.12.2017

Wykonawca

Firma Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków *** (przetarg nr IZ 271/7/2016), nadzór inwestorski pełni Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe  „INWEST-ROL” Spółka z o.o. ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl (art. 4 pkt 8 UPZP)

* więcej informacji można pobrać ze strony prow.podkarpackie.pl z zakładki Nabory ogłaszane przez Samorząd Województwa

** termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia złożenia wniosku do  planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2016

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

29.01.2016 – 22.06.2016 - Gmina Pruchnik złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie pomocy na w/w zadanie. Zakończenie oceny formalno-merytorycznej wniosku przez Urząd Marszałkowski, podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Pruchnik Zakres rzeczowy obejmuje min.: rozbudowę 0,864 km ul. Przemyskiej, w tym: roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, inne roboty oraz przebudowę 0,606 km ul. Przemyskiej, w tym: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórka elementów dróg i przepustów, roboty ziemne, wykonanie rowów, przepustów, podbudowa, nawierzchnia, umocnienie skarp, krawężniki, obrzeża, chodnik.

23.06.2016 – 18.11.2016 - przygotowanie dokumentacji przetargowej, zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, ogłoszenie przetargu na rozbudowę i przebudowę ul. Przemyskiej, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych, podpisanie umowy z inspektorem nadzoru, przekazanie placu budowy. Przedłożenie do weryfikacji Samorządu Województwa dokumentacji przetargowej. Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Samorządem Województwa, dwóch aneksów do umów z wykonawcą robót na zmiany w harmonogramie robót dotyczących etapowania robót i terminu ich wykonania.

15.12. – 19.12.2016 zakończenie robót I etapu i jego odbiór

03.02. 09.02.2017 podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Samorządem Województwa, złożenie wniosku o płatność pośrednią.

12.09 – 26.10.2017 odbiór końcowy robót budowlanych, złożenie wniosku o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

  Wejscia: 4936