strona domowa
strona domowa
Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik: rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Pruchniku i Hawłowicach

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania
20 427 320,44 zł, w tym roboty budowlane dotyczące rozbudowy oczyszczalni, budowy kanalizacji w Pruchniku i Hawłowicach, nadzór inwestorski, promocja

Źródło i kwota
dofinansowania

 • UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP na lata 2014-2020*- 9 656 675,42 zł
 • Z odzyskanego VAT-u – 4 000 000,00 zł
 • środki własne Gminy Pruchnik – 6 770 645,02 zł

Termin
realizacji
zadania **

24.08.2016 – 30.10.2018 r.
Wykonawca***
 1. Wykonawca rozbudowy oczyszczalni ścieków:Inżynieria Rzeszów S.A.,ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów (przetarg IZ 271/8/2017 –procedura unijna),
 2. Wykonawca budowy kanalizacji w Pruchniku i Hawłowicach: Konsorcjum Firm: Lider Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów, Partner: Zakład Budowlano – Instalacyjny, Grzegorz Falger, 37-122 Albigowa 344 (przetarg IZ 271/9/2017 – procedura unijna),
 3. Nadzór inwestorski:
  • Nadzór przy rozbudowie oczyszczalni ścieków: AB CONSULTING Spółka Cywilna, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 (przetarg IZ 271/24/2017),
  • Nadzór przy budowie kanalizacji: EUROINWEST - Renata Musiałek, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47 (przetarg IZ 271/26/2017),
 4. Wykonawca 6 szt. tablic – 3 szt. informacyjnych i 3 pamiątkowych: Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec, ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa (zapytanie ofertowe IZ 271/4.3/P/2017)

** więcej informacji można pobrać ze strony www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce nabory wniosków

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2017 oraz zamówienia publiczne/rozeznanie cenowe

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

24.08.2016 – 09.03.2017 złożenie do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: - rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pruchniku (z przepustowości 630m3/d do 1420m3/d), budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami (około 22 km) i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Hawłowice - budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w Pruchniku, ul. Lipowa, Jarosławska, Grunwaldzka, Zamkowa - budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w Pruchniku, część ul. Jarosławskiej. Zakres robót objętych projektem jest zgodny z dokumentacją techniczną. Celem projektu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacyjnej jest: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Pruchnik i Hawłowice poprzez wyeliminowanie nieszczelności i niekontrolowanych przecieków ścieków do gruntu będących skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Ochrona czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami sanitarnymi i dostarczenie ich do Oczyszczalni Ścieków w Pruchniku, a następnie ich oczyszczenie. Ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie. - Rozwój i poprawa infrastruktury miejskiej i wiejskiej.
Przeprowadzenie przez UMWP oceny technicznej, formalnej wniosku, oceny środowiskowej, oceny merytorycznej, ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/766-4-3-1-gospodarka-sciekowa

30.03.2017 – 09.05.2017 podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Pruchnik na realizację projektu, wystąpienie do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie kosztu niekwalifikowanego - instalacji fotowoltaicznej z zakresu robót, zgoda Instytucji Wdrażającej na zmiany we wniosku o dofinansowanie.

31.03.2017 - 22.01.2018 przygotowanie 4 dokumentacji przetargowych, w tym dwóch w procedurze unijnej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji, nadzór inwestorski przy oczyszczalni i przy budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz zapytanie ofertowe na wykonanie 6 tablic promujących projekt. Ogłoszenie postępowań, rozstrzygnięcie ich, wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z pierwszym wnioskiem o płatność, podpisanie 5 umów z wykonawcami poszczególnych zakresów, przekazanie placów budów. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie po rozstrzygniętych postępowaniach.

Wwrzesień 2018 r. planowane rozpoczęcie odbiorów robót budowlanych.

 

 

  Wejscia: 4011