strona domowa
strona domowa
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzówce
piątek, 13 marca 2020 12:03

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020
Burmistrza Pruchnika

z dnia 12 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 63  ust. 1 i 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1587, z 2019 r. poz. 1634)

zarządzam, co następuje:


§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Kramarzówka 98, 37 -560 Pruchnik.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1)    na stronie internetowej Gminy Pruchnik - www.gminapruchnik.pl
2)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku – www.pruchnik.bip.info.pl
3)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
4)    w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4. 1.  Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Pruchnika.
2.  Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi od dnia 1 września 2020 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

DO POBRANIA:

  1. Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

  2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

  Wejscia: 1679