strona domowa
strona domowa
Zasady w zakresie pomocy osobom prowadzącym działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Pruchnik oraz osobom dzierżawiącym tereny gminne.

W związku z obecną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemicznym, Burmistrz Pruchnika w drodze Zarządzenia określił zasady w zakresie pomocy osobom prowadzącym działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Pruchnik oraz osobom dzierżawiącym tereny gminne.

 

Zarządzenie nr 19/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 6.04.2020 r.


W sprawie  określenia  zasad w zakresie pomocy osobom prowadzącym działalność  w lokalach użytkowych  stanowiących własność Gminy Pruchnik oraz osobom dzierżawiącym tereny gminne.


Na podstawie art.23 ust.1 pkt5 oraz art.25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2020 poz.65 z póżn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Stanu Zagrożenia Epidemicznego

zarządza się, co następuje:


§1. 1. Wyraża się zgodę na czasowe obniżanie wysokości, odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości zobowiązań czynszowych wobec Gminy Pruchnik dla osób prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Pruchnik oraz osób dzierżawiących tereny gminne na cele gospodarcze pozarolniczej działalności gospodarczej oraz odstąpienia od czynności egzekucyjnych.

2. Zgoda, której mowa w ust. 1 może zostać wydana wyłącznie na wniosek osób prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Pruchnik  oraz dzierżawiących tereny gminne na cele gospodarcze.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 najemca / dzierżawca winien złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Termin uważa się za zachowany również wtedy, gdy przed jego upływem wniosek został wysłany lub złożony zgodnie z art. 57 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.”


§2. 1. O ulgę w czynszu za 2 miesiące ( od miesiąca marca 2020r. ) oraz odroczenie płatności za kolejne 2 miesiące mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz innych podmiotów, których działalność została czasowo ograniczona na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 i 577)”.
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia – Wniosek nr 1.

2. Wnioski osób prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Pruchnik oraz dzierżawiących tereny gminne na cele gospodarcze, których działalność nie została ograniczona na mocy Rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane będą indywidualnie.
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia – Wniosek nr 2.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 


 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik Nr 1 - Wniosek 1       


Załącznik Nr 2 - Wniosek 2       


 

  Wejscia: 2183