strona domowa
strona domowa
Uwaga! Ważna informacja dla przedsiębiorców z powiatu jarosławskiego!

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu dysponuje środkami finansowymi dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, samozatrudnionych i organizacji pozarządowych, zmagających się z gospodarczymi efektami epidemii koronawirusa. Są one dostępne w ramach czterech programów, uruchomionych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. W tej chwili jest to 20 mln złotych w przypadku PUP w Jarosławiu, będzie też można wnioskować do MRPiPS o dodatkowe środki w razie potrzeby. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tej pomocy. Przygotowaliśmy je w formie najważniejszych informacji oraz najczęstszych „pytań i odpowiedzi”.  Więcej na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu https://jaroslaw.praca.gov.pl/ . Tam znajdą też Państwo dokumenty aplikacyjne.

1)  Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Z pożyczki mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników. Kwota do 5 000 zł. Warunek umorzenia: pracodawca utrzyma przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki niezmniejszoną ilość etatów. Do chwili obecnej PUP w Jarosławiu rozdysponował na ten cel około 1 mln złotych. Nabór cały czas trwa!

2)  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Z dofinansowania mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający do 250 pracowników. Kwota na jednego pracownika zależna jest od wysokości spadku obrotów, od ok. 1500 zł do ok. 2700 zł. Dofinansowanie może być przyznane na okres do 3 miesięcy. Warunek: utrzymanie zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz dodatkowy okres równy przyznanemu dofinansowaniu. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Nabór rozpoczyna się 22 kwietnia i potrwa do 5 maja włącznie. Jeśli pracodawca złoży wniosek w kwietniu, to może pieniądze dostać za kwiecień. Jeśli w maju, otrzyma je od maja.

3) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych


Z dofinansowania mogą skorzystać osoby niezatrudniające pracowników. Kwota zależna jest od wysokości spadku obrotów, od 1300 zł do 2340 zł. Kwota może być przyznana na okres do 3 miesięcy. Warunek: dalsze prowadzenie działalności przez okres przyznania dofinansowania oraz dodatkowy okres równy przyznanemu dofinansowaniu. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Nabór rozpoczyna się od 22 kwietnia i potrwa do 5 maja włącznie.


4) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Z dofinansowania mogą skorzystać stowarzyszenia, fundacje, itp. Kwota na jednego pracownika zależna od wysokości spadku przychodów na działalność statutową od ok. 1500 zł do ok. 2700 zł. Kwota może być przyznana na okres do 3 miesięcy. Warunek: dalsze zatrudnienie przez okres przyznania dofinansowania. Nabór rozpoczyna się od 22 kwietnia i potrwa do 5 maja włącznie. Jeśli pracodawca złoży wniosek w kwietniu, to może pieniądze dostać za kwiecień. Jeśli w maju, otrzyma je od maja. Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Prace nad Tarczą Antykryzysową trwają cały czas i możliwe są zmiany. Prosimy sprawdzać aktualne informacje zamieszczone na stronie PUP w Jarosławiu!Szczegółowe informacje dotyczące pomocy i wymienionych wyżej programów – pytania i odpowiedzi:

1. NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA Z FUNDUSZU PRACY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ Z FUNDUSZU PRACY?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

2) którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI I JAKIE JEST JEJ OPROCENTOWANIE?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000,00 zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.ILE WYNOSI OKRES SPŁATY POŻYCZKI?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

CZY POŻYCZKA MOŻE BYĆ UMORZONA?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

CZY WSPARCIE STANOWI POMOC PUBLICZNĄ?

Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

2. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓWKTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA MIKROPRZEDSIEBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW?


Wsparcie może uzyskać podmiot posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia   6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

Wsparcie można uzyskać na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

UWAGA!!! Jako pracowników rozumiemy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

Należy wykazać spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (nabór od 22 kwietnia).

UWAGA!!! Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚRODKÓW

Spadek obrotów:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika. Wsparcie na jednego pracownika może wynieść łącznie ok. 1500 zł (w tym ok. 1300 zł wynagrodzenie zasadnicze oraz ok. 200 zł składki),

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. Wsparcie na jednego pracownika może wynieść łącznie ok. 2100 zł (w tym ok. 1820 zł wynagrodzenie zasadnicze oraz ok. 280 zł składki),

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. Wsparcie na jednego pracownika może wynieść łącznie ok. 2700 zł (w tym ok. 2340 zł wynagrodzenie zasadnicze oraz ok. 360 zł składki).

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. W chwili obecnej w parlamencie procedowane są zmiany w tym zakresie, wniosek złożony w kwietniu będzie mógł dotyczyć całego miesiąca!

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA

1) Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze Starostą, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku - zwrot dofinansowania bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

2) Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

3) Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

3. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SAMOZATRUDNIONYCH

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SAMOZATRUDNIONYCH?

Wsparcie może uzyskać osoba fizyczna, prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

Wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (nabór od 22 kwietnia).

WAŻNE!!! Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚRODKÓW

Spadku obrotów:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. ok. 1300 zł,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,  tj. ok. 1820 zł,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. ok. 2340 zł

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA

1) Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres wskazany powyżej – zwrot dofinansowania bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej.

2) Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

3) Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

 

4. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

KTO I W JAKIEJ SYTUACJI MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?


Podmiotem uprawnionym są organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Mogą to być fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, kluby sportowe.

Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

Należy wykazać spadek przychodów z działalności statutowej.

Spadek przychodów jest rozumiany jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce siedziby, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (nabór od 22 kwietnia).

UWAGA!!! Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚRODKÓW

Spadek przychodów o:


1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, art. 15zzb Wsparcie na jednego pracownika może wynieść łącznie ok. 1500 zł (w tym ok. 1300 zł wynagrodzenie zasadnicze oraz ok. 200 zł składki),

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. Wsparcie na jednego pracownika może wynieść łącznie ok. 2100 zł (w tym ok. 1820 zł wynagrodzenie zasadnicze oraz ok. 280 zł składki),

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie na jednego pracownika może wynieść łącznie ok. 2700 zł (w tym ok. 2340 zł wynagrodzenie zasadnicze oraz ok. 360 zł składki).

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W chwili obecnej w parlamencie procedowane są zmiany w tym zakresie, wniosek złożony w kwietniu będzie mógł dotyczyć całego miesiąca!

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA 

1) Podmiot uprawniony, który otrzymał wsparcie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. Jeżeli nie utrzyma – zwrot dofinansowania bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

2) Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez organizację pozarządową oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

3) Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

CZY WSPARCIE STANOWI POMOC PUBLICZNĄ?

Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Opracowano na podstawie informacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

  Wejscia: 2670