strona domowa
strona domowa
Warunki przyłączenia

 

AKTUALNOŚCI | O ZAKŁADZIE | WARUNKI PRZYŁĄCZENIA |TARYFY |DRUKI DO POBRANIA | KONTAKT | BADANIA WODY

 


PROCEDURA
przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej


1.    Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


 • W celu otrzymania warunków technicznych w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych.
 • Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik. Do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny, z proponowanym przebiegiem przyłącza oraz jego usytuowanie w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 • Termin wydania warunków przyłączenia lub odmowy ich wydania wynosi 21 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni w pozostałych przypadkach.
 • Za kompletny wniosek uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku oraz dołączenie załączników. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku poinformuje pisemnie o potrzebie jego uzupełnienia. Czas na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na wydanie warunków przyłączenia.
 • Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza są aktualne przez okres 2 lat od daty wydania.

2.    Opracowanie dokumentacji technicznej.

 • Po otrzymaniu warunków technicznych należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). W skali 1:500 lub 1:1000. Przyłącza mogą być również budowane na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego lub pozwolenia na budowę.
 • Plan sytuacyjny powinna sporządzić osoba posiadająca fachową wiedzę w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Należy potwierdzić zgodność sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ZGK w Pruchniku ul. Rynek 1. ZGK potwierdza powyższy fakt adnotacją na planie, który wraz z wydanymi warunkami będzie stanowił dokumentację odbiorową.


3.    Budowa przyłącza i odbiór końcowy.

 • Inwestor zleca wybranemu przez siebie Wykonawcy budowę przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Zgłasza w ZGK w Pruchniku przystąpienie do robót budowlanych dotyczących przyłącza co najmniej 3 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Wykonawca na podstawie wydanych warunków technicznych oraz sporządzonego planu sytuacyjnego / zgłoszenia / pozwolenia na budowę przystępuje do robót budowlanych.
 • Po wykonaniu przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, a przed zasypaniem należy zgłosić roboty do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pruchniku oraz zlecić uprawnionemu geodecie dokonania pomiarów trasy wykonanych przyłączy.
 • Po dokonaniu odbioru spisany zostanie protokół częściowy z odbioru technicznego wykonanych przyłączy.
 • Na podstawie protokołu częściowego montowany jest wodomierz oraz odbiorca podpisuje w ZGK w Pruchniku umowę świadczenia usługi dostawy wody i/lub odbioru ścieków.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku na podstawie protokołu częściowego oraz dostarczonych dokumentów przez Inwestora:
  - plan sytuacyjny opracowany na podstawie wydanych warunków technicznych/ projekt przyłącza
  - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

wystawia protokół odbioru końcowego wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

*Wybudowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne pozostaje własnością Odbiorcy.
*ZGK ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku:
1. Braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz braku technicznych możliwości do realizacji usługi.
2. Jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z przepisami prawa:
•    bez uzyskania warunków przyłączenia,
•    niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia,
•    niezgodnie ze sporządzonym planem sytuacyjnym.

 

Druki do pobrania tutaj

 

  Wejscia: 5086