strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Sprawa rozstrzygana jest w formie decyzji administracyjnej.

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek strony o wpisanie jej do rejestru wyborców na terenie Gminy Pruchnik.

Opłata

 • Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • W terminie 3 dni.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Jarosławiu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Uwagi

 • Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gminie Pruchnik wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
 • Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie gminy Pruchnik bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.
 • Wyborcy stale zamieszkali w gminie Pruchnik pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowanie na pobyt stały w gminie Pruchnik, wyborcy nigdzie nie zamieszkali a przebywający na terenie gminie Pruchnik mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania.
 • Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3260