strona domowa
strona domowa
Stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujące od dnia 01.03.2021 r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku informuje, że od dnia 01.03.2021 r. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruchnik, zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr RZ.RZT.70.5.2021.MK z dnia 11.02.2021 r.

 

 

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

 Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Wejscia: 1716