strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 24.11.2021 r.
wtorek, 23 listopada 2021 08:07

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w Domu Strażaka OSP Pruchnik I.
Sesja odbędzie się w sposób tradycyjny, jednak ze względu na obowiązujący stan epidemii, zachowane zostaną środki ostrożności w postaci bezpiecznych odległości oraz środków ochrony indywidualnej (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne). W związku z powyższym proszę, aby po wejściu do budynku, bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad.

Planowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXVII sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2021 rok (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej (projekt 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (projekt 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (projekt 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik
  z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (projekt 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pruchnik (projekt 7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rozborzu Długim Gmina Pruchnik (projekt 8).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pruchniku (projekt 9).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki rolnej w Pruchniku (projekt 10).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat (projekt 11).
 18. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 19. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 945