strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 28.12.2021 r.
piątek, 10 grudnia 2021 10:22

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz § 14 ust 5 Statutu Gminy Pruchnik przyjętego Uchwałą Nr XLVI/330/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 08.11.2018 r. zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w Domu Strażaka OSP Pruchnik I odbędzie się XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku poświęcona uchwaleniu budżetu Gminy Pruchnik na 2022 rok.

Sesja odbędzie się w sposób tradycyjny, jednak ze względu na obowiązujący stan epidemii, zachowane zostaną środki ostrożności w postaci bezpiecznych odległości oraz środków ochrony indywidualnej (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne). W związku z powyższym proszę, aby po wejściu do budynku bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad.

Zaplanowany porządek obrad XXIX Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXVIII sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Pruchniku w 2021 r.
 7. Podsumowanie pracy samorządu Gminy Pruchnik w 2021 r.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2021 rok (projekt 1).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (projekt 2).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pruchniku (projekt 3).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika (projekt 4).
 13. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 5), w tym:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,
  c) odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
  d) odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych,
  e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  f) opinia Burmistrza Pruchnika na temat projektu uchwały budżetowej,
  g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  h) głosowanie nad uchwałą.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik (projekt 6), w tym:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
  c) głosowanie nad uchwałą.
 15. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 16. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Wiesław Jamrozik

 

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1071